Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Upadłość Upadłość jest to wszczęte postepowanie w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Podstawą ogłoszenia upadłości firmy jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Upadłość może być
 • Outsourcing Outsourcing jest to przekazanie zewnętrznym firmom zadań (procesów) przedsiębiorstwa,które były wykonywane przez przedsiębiorstwo Outsourcing jest to zlecenie zadań firmie
 • Inkaso Jest to forma obsługi transakcji handlowych. Inkaso może być wykorzystywane jako forma rozliczeń Zasadą inkasa jest to, że zapłata następuje, bez wcześniejszego sprawdzenia towaru
 • Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa jest część analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa rozwija wstępną analizę sprawdozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jest to narzędzie oceniające kondycję

Stosunki międzynarodowe

 • Sankcje Sankcje są konsekwencją wyróżnienia przestępstw międzynarodowych uznawanych za zbrodnie. Stosuje się je przeciwko państwu dopuszczającemu się aktów agresji. Problemu sankcji za
 • Wojna ograniczona Ze względu na cele, których osiągnięciu mają służyć, oraz na typ broni wykorzystywany podczas nich do niszczenia zagrożeń, możemy mówić także o wojnach ograniczonych. Wojna w
 • Pacta sunt servanda Jedną z zasad prawa międzynarodowego o podstawowym znaczeniu jest obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda). Moc obowiązująca tej zasady znajduje silne oparcie
 • Delimitacja Delimitacja jest ustaleniem przebiegu granicy państwowej. Następuje ona w drodze umownej, choć może też być przeprowadzona przez trybunał międzynarodowy. Postanowienia o

Motywy literackie

 • Asceta – wzorzec parenetyczny w literaturze średniowiecznej Asceta jest bohaterem wielu średniowiecznych utworów hagiograficznych. Święty – umartwiający się, ślubujący czystość i za nic mający majątek i swoje marne ciało – był wzorcem
 • Hołdy średniowiecznych rycerzy Starania średniowiecznych rycerzy o kobiety opisują np. romantyczne ballady, takie jak Rękawiczka Schillera czy powieści historyczne. W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza czytamy o
 • Samotność mściciela Samotni są też mściciele, np. Giaur – tytułowy bohater powieści poetyckiej Byrona, który musi być sam, by dokonać zemsty za zabicie Leili, a potem trzymać w ukryciu swą zbrodnię i
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • zajazd  - 1) w dawnej Polsce egzekwowanie wyroku sądowego siłą przez stronę, która wygrała proces; z. często stosowany był w XVII-XVIII w. i wynikał ze słabości organów wykonawczych
 • średniowiecze  - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku
 • janczarowie  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich zmuszanych do przejścia na islam, później z poddanych sułtana
 • propinacja  - w dawnej Polsce wyłączne prawo feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p. wydatnie zwiększała dochody szlachty, ale niosła za sobą negatywne
 • interregnum  - patrz: bezkrólewie

Ubezpieczenia przez Internet

 • Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - organ administracji rządowej. Do jego podstawowych zadań należą:

  Definicja: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - organ administracji rządowej. Do jego podstawowych zadań należą: 1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie.

  KNUiFE
 • Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń

  Definicja: Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń.

  Wniosek ubezpieczeniowy
 • Specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez

  Definicja: Specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje.

  Aktuariusz
 • Postanowienia dodatkowe w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony

  Definicja: Postanowienia dodatkowe w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić.

  Klauzule ubezpieczeniowe
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?