Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa jest część analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa rozwija wstępną analizę sprawdozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jest to narzędzie oceniające kondycję
 • Należności Należności inaczej zwane wierzytelnościami są to uprawnienia do otrzymania świadczeń pieniężnych lub rzeczowych Należności mają wartość pieniężną i odnoszą się do klienta
 • E-faktura e - faktura inaczej zwana fakturą elektroniczną jest to dokument elektroniczny Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w
 • Podatek należny Podatek należny jest to podatek policzony na fakturach wystawionych przez firmę,w której przesiębiorstwo zakupiło towary lub usługi Podatek należny jest to podatek, który

Stosunki międzynarodowe

 • Eksklawa Eksklawa jest częścią terytorium innego państwa położoną wewnątrz terytorium danego kraju. Terytorium obce, należące do innego państwa, jest określane jako eksklawa. Takie
 • Listy odwołujące Jest to dokument analogiczny pod względem formy do listów uwierzytelniających, a więc sformułowany w uroczystej formie, adresowany przez głowę państwa wysyłającego do głowy
 • Nota werbalna Jest ona najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Za jej pomocą załatwiane są praktycznie wszystkie bieżące sprawy misji dyplomatycznej lub ministerstwa spraw
 • Dyplomacja czekowa Dyplomacja czekowa (ang. checkbook diplomacy) to termin stosowany do określenia polityki zagranicznej realizowanej za pomocą środków finansowych. Został użyty po raz pierwszy na

Motywy literackie

 • Piekło codzienności O tym, iż nasza codzienność może przypominać piekło, wspomina też w jednym ze swoich wierszy Andrzej Bursa:Na dnie piekłaLudzie gotują kiszą kapustęI płodzą dzieciMówią:
 • Oblicza Boga Ojca Chrystus często mówi w przypowieściach o dobrym, miłosiernym ojcu. Jednak w Biblii znajdziemy i inne oblicza Jahwe: ojca wymagającego (żądanie od Abrahama złożenia w ofierze syna
 • Lekarz Wszyscy ludzie, którzy nie mogą być świętymi i nie chcą zgodzić się na zarazy, starają się jednak być lekarzami. Nie wiem, czym uczciwość jest w ogóle. Ale w moim przypadku polega
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • totalitaryzm  - system organizacji państwa, polegający na tym, że dąży ono do kontroli wszystkich dziedzin życia społecznego, podporządkowuje byt i prawa obywateli biurokratycznemu aparatowi
 • elekcja viritim  - wolna elekcja, wybór króla polskiego i jednocześnie wielkiego księcia litewskiego przez ogół szlachty na zjeździe, w którym każdy szlachcic miał prawo uczestniczyć i głosować
 • artykuły henrykowskie  - zbiór przepisów prawnych ułożony na sejmie elekcyjnym w 1573 r., określający zasady ustroju Rzeczpospolitej, mówiący o wolnej elekcji, warunkach nakładania podatków i ceł
 • interregnum  - patrz: bezkrólewie
 • sejm walny  - zjazd senatorów oraz posłów szlacheckich wybranych przez sejmiki ziemskie; s. w. był najważniejszym organem ustawodawczym w Polsce XV-XVIII w.; od końca XV w. s. w. składał się

Ubezpieczenia przez Internet

 • Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, stosownie do ustawy z dnia 13

  Definicja: Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U.

  Audytor
 • Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami

  Definicja: Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami inwestycyjnymi funduszy.

  Zarządzający funduszem
 • Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank

  Definicja: Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank, spółka akcyjna.

  Emitent
 • Inaczej uposażony, osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci

  Definicja: Inaczej uposażony, osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

  Beneficjent
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?