Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Wynik finansowy Wynik finansowy jest to saldo przychodów i kosztów uzyskania przychodówWynik finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego okresu sprawozdawczego. Proces ustalania wyniku
 • Dumping Dumping jest to sprzedaż towarów eksportowanych za granicą po cenach niższych niż w krajuDumping jest to polityka, która polega na sprzedaży produktów, towarów eksportowanych po
 • Przychody Przychody wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa Osiągnięte przychody obejmują:przychody z działalności operacyjnejprzychody finansowePrzychody z działalności operacyjnej:
 • Faktura Faktura jest to dokument wystawiany za zakup towarów lub usług.Faktura jest to dokument wystawiony za zakup materiałów lub usług. Wystawia go firma, która sprzedaje dany towar. Na

Stosunki międzynarodowe

 • Satysfakcja Satysfakcja jest formą wynagrodzenia niematerialnych szkód poniesionych przez państwo. Polega ona w zasadzie na wyrażeniu dezaprobaty wobec aktów jednego państwa skierowanych
 • Klauzula narodowa Klauzula narodowa (traitement national) polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli (osób prawnych, statków, towarów) drugiej strony tak, jak traktuje własnych
 • Naród Pytanie o pojęcie narodu jest pytaniem zasadniczym, lecz pozostaje ono nadal bez - uznawanej powszechnie - odpowiedzi. Można wyodrębnić trzy podstawowe sposoby definiowania narodu
 • Przemoc w SM W historii stosunków międzynarodowych przemoc była dawniej traktowana jako usprawiedliwiony środek maksymalizacji interesów władców i państw, gdyż interpretowano ją jako przejaw

Motywy literackie

 • Macierzyństwo jako wybór W literaturze współczesnej coraz częstsza jest tendencja do pokazywania macierzyństwa jako wyzwania, wyboru,trudnej decyzji, do której się dorasta, a nie oczywistej społecznej
 • Guwernantka pogardzana z racji ubóstwa I tu pojawia się częsty w literaturze motyw odrzucenia pięknej, zdolnej guwernantki z powodu jej nie najlepszej pozycji społecznej i materialnej. Upokorzeń doznaje jako
 • Najstarsze trójkąty małżeńskie literatury Trójkąty małżeńskie pojawiały się już w mitologii greckiej. Zeus, mąż Hery i ojciec bogów, romansował z licznymi pięknymi Ziemiankami i płodził z nimi potomstwo (jedną z jego
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • arystokracja  - magnateria, wysoka szlachta rodowa, najwyższa warstwa społeczna w ustroju feudalnym, obdarzona przywilejami stanowymi i dziedzicznymi tytułami
 • konwokacja  - od czasu bezkrólewia w 1572 r. zwoływanie przez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego zajmować się sprawami państwa i przygotowaniem wyboru króla
 • magnateria  - w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w., wywodząca się ze średniowiecznego możnowładztwa, najzamożniejsza część szlachty, posiadająca wielkie majątki ziemskie - latyfundia, przynoszące
 • unia  - związek, zjednoczenie; połączenie się państw lub kościołów różnych wyznań (u. personalna, u. realna)
 • hajdamacy  - zbrojne grupy chłopów, ubogich mieszczan, Kozaków działające na Ukrainie w XVIII w., występujące przeciw panowaniu szlachty polskiej; h. napadali na dwory szlacheckie, kupców

Ubezpieczenia przez Internet

 • (majątkowa) - szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek

  Definicja: (majątkowa) - szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych.

  Szkoda na mieniu
 • Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę

  Definicja: Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd określenie: zamknięte) w formie publicznej.

  Certyfikat inwestycyjny
 • Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje

  Definicja: Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu.

  Bank Depozytariusz
 • PATRZ: Emerytura

  Definicja: PATRZ: Emerytura.

  Świadczenie emerytalne
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?