Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym jest to część sprawozdawczości finansowejWykazuje się w nim zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżacy okres sprawozdawczy i
 • System księgowy System księgowy jest to system jakie przedsiębiorstwo używa do zapisywania operacji gospodarczychSystem księgowy jest to system potrzebny do funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Joint venture Joint venture jest to umowa pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwamiJoint venture jest to podmiot stworzony przez minimum dwie firmy. Joint venture ma na celu realizację
 • Karta podatkowa Karta podatkowa jest to forma opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998rDo grupy podatników, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania

Stosunki międzynarodowe

 • Józef Stalin Józef Stalin (właśc. Josif Wissarionowicz Dżugaszwili) urodził się w Gori na terenie dzisiejszej Gruzji. W latach 1894-1899 uczęszczał do seminarium duchownego w Tyflisie (Tbilisi
 • Delimitacja Delimitacja jest ustaleniem przebiegu granicy państwowej. Następuje ona w drodze umownej, choć może też być przeprowadzona przez trybunał międzynarodowy. Postanowienia o
 • Irredenta Irredenta (łac. Italia irredenta - niewyzwolona Italia) - tendencje wyrażane przez ruch polityczny (irredentyści) we Włoszech, określający jako irredentę obszary zamieszkałe przez
 • Ekspulsja Ekspulsja, czyli wydalenie, to ostateczny środek, jaki czasem państwo przyjmujące podejmuje wobec przedstawiciela dyplomatycznego. Może się ono uciekać do tak drastycznego kroku

Motywy literackie

 • Car – złodziej korony W wielu utworach literackich, zwłaszcza romantycznych, car przedstawiony jest jako bezprawny posiadacz korony i tyran gnębiący Polaków. W Reducie Ordona Adama Mickiewicza pada
 • Nauczyciel komunista Kolejną kreacją polskiego filmu jest nauczyciel komunista. Bezwzględny pedagog, który niesprawiedliwie oblewa na maturze młodego opozycjonistę występuje w Ostatnim dzwonku
 • Epidemia jest godziną próby Epidemia jest godziną próby dla tych, którzy tracą najbliższych i dla tych,którzy na co dzień stykają się ze śmiercią. Jest to np. wielkie wyzwanie dla duszpasterza, ojca Paneloux
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • marchia  - pograniczny okręg administracyjny i wojskowy w państwie Franków (VIII/IX w.), później  (X-XII w.) tworzony przez cesarzy niemieckich na zdobytych ziemiach słowiańskich celem
 • elekcja vivente rege  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta I Starego w 1529 r.; szlachta obawiająca się wprowadzenia
 • gród  - w okresie plemiennym osada o charakterze obronnym, zakładana w miejscach trudno dostępnych, ogrodzona palisadą lub obwałowana; od pierwszych  Piastów do XII w. g. pełnił
 • dokument  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2) nośnik informacji w formie utrwalonego zapisu
 • zasadźca  - osoba organizująca wieś lub miasto lokowane na prawie niemieckim (patrz: lokacja); z. działał na podstawie umowy z panem feudalnym i z zasady zostawał sołtysem lub wójtem

Ubezpieczenia przez Internet

 • Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako

  Definicja: Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia.

  Kradzież z włamaniem
 • Analiza obejmująca stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp

  Definicja: Analiza obejmująca stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych.

  Analiza makroekonomiczna
 • Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie

  Definicja: Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

  Hossa
 • Bezpośrednie koszty zakładu ubezpieczeń związane z zawarciem umowy

  Definicja: Bezpośrednie koszty zakładu ubezpieczeń związane z zawarciem umowy.

  Koszty akwizycji
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?