Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Orzeczenie Faktury otrzymane drogą mailową – WYDRUKUJ! Niedawno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący faktur wysyłanych drogą elektroniczną. Sąd
 • Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne to nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania przez przedsiębiorstwo Wartości niematerialne i prawne mają przewidywany
 • Import Import jest to przewóz towarów lub usług z zagranicy, spoza granic obszru celnego Dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupów i towarów lub usług spoza Unii
 • Konto syntetyczne Konto syntetyczne służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu Konto syntetyczne jest to konto, na którym zapisywane są transakcje w porządku

Stosunki międzynarodowe

 • Asymilacja, asymilacja społeczna Asymilacja społeczna to proces przyswajania przez jednostkę lub grupę ludzką cech kulturowych i świadomościowych innej grupy etnicznej, prowadzący do ukształtowania jej nowej
 • Pacta sunt servanda Jedną z zasad prawa międzynarodowego o podstawowym znaczeniu jest obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda). Moc obowiązująca tej zasady znajduje silne oparcie
 • Ius in bello Ius in bello (łac. prawo regulujące zasady i sposób prowadzenia wojny) - termin odnoszony do regulacji praw i obowiązków w zakresie prowadzenia działań wojennych. Jej celem jest
 • Teoria przewagi komparatywnej Teoria przewagi komparatywnej (względnej) została sformułowana przez D. Ricarda w wydanej w 1817 r. pracy Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Jak wspominają jego

Motywy literackie

 • Kamienica – przyjazna czy nie? Przyjaznej na ogół lokatorom kamienicy, kamienicy-domowi Stanisław Barańczak przeciwstawia w swych wierszach betonowy blok z wielkiej płyty– architektoniczny symbol socjalizmu w
 • Rosjanin (w polskich tekstach kultury) Wy, czy mnie wspominacie! Ja, ilekroć marzęO mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarzeMają obywatelstwa prawo w mych marzeniach
 • Wielcy Polacy emigracji Idealizacji ojczyzny towarzyszy utrwalanie postaci wielkich Polaków. Norwid wspomina w swych utworach Mickiewicza (wiersz Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, jedno z opowiadań tomu
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • sołtys  - w średniowiecznej Polsce osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim, sprawująca swoją funkcję dożywotnio; s. zajmował się zbieraniem czynszu na rzecz feudała
 • gubernia  - w Rosji jednostka podziału terytorialnego z gubernatorem na czele; w latach 1837-1915 jednostka administracyjna wprowadzona przez zaborcę, również na ziemiach polskich
 • sejmik generalny  - zjazd posłów wybranych na sejmikach ziemskich i senatorów z danej prowincji, podczas którego uzgadniano wspólne stanowisko na sejm walny; s. g. dla Małopolski zbierał się
 • inwestytura  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr kościelnych, traktowanych jako lenno, interpretowano jako
 • absolutyzm  - forma rządów polegająca na nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi państwem bez jakiejkolwiek kontroli; w Polsce a. nigdy się nie przyjął

Ubezpieczenia przez Internet

 • Przedłużenie terminu płatności składki, w którym obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa

  Definicja: Przedłużenie terminu płatności składki, w którym obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

  Prolongata
 • Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w

  Definicja: Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane.

  Odkupienie
 • Ubezpieczenie na życie zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca życia

  Definicja: Ubezpieczenie na życie zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca życia.

  Bezterminowe ubezpieczenie na życie
 • Fundusz gwarancyjny stanowi część systemu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat

  Definicja: Fundusz gwarancyjny stanowi część systemu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1%.

  Fundusz gwarancyjny
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?