Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Czek Czek jest to dokument zawierający polecenie wypłacenia wyznaczonej kwoty pieniężnej Czek skierowany jest do banku. Pieniądze znajdują się w banku w dyspozycji wystawiającego czek
 • Zestawienie obrotów i sald Zestawienie obrotów i sald jest to tak zwany bilans próbny Zestawienie obrotów i sald jest stosowane w celu sprawdzenia poprawności księgowań. Zestawienie pozwala na wykrycie
 • E-faktura e - faktura inaczej zwana fakturą elektroniczną jest to dokument elektroniczny Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w
 • Środki trwałe Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jedostki. Środki trwałe stanowią bardzo zróżnicowaną grupę składników majątkowych. Środki trwałe muszą spełniać

Stosunki międzynarodowe

 • Włodzimierz Lenin Włodzimierz Lenin (właśc. Władimir Iljicz Uljanow) urodził się w Symbirsku. Kiedy ukończył w 1887 r. gimnazjum w Symbirsku, rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Kazaniu
 • CEPAL CEPAL (hiszp. Comision Economica para America Latina y el Cańbe), Komisja Ekonomiczna ONZ ds. Ameryki Łacińskiej. Jedna z czterech regionalnych komisji gospodarczych ONZ stworzona
 • Kolonia, kolonizacja Koloniami w starożytnej Grecji były osady lub miasta zakładane przez miasta-państwa (polis) poza granicami kraju w celach rolniczo-handlowych. Później termin ten wiązany był z
 • Denazyfikacja Denazyfikacja - pojęcie to określa środki, które podjęto zgodnie z Umową Poczdamską (z 2 sierpnia 1945) w celu likwidacji faszyzmu w Niemczech. Regulacje dotyczące denazyfikacji

Motywy literackie

 • Uczony, mędrzec „Słuchaj, dzieweczko!” – krzyknie śród zgiełkuStarzec i na lud zawoła:„Ufajcie memu oku i szkiełku.Nic tu nie widzę dokoła.Duchy karczemnej tworem gawiedzi,W głupstwa wywarzone
 • Femme fatale Woda i ognia skryJagnię i wilcze kłySłodka i okrutnaDrapieżna i smutnaBiel i czerń...We włosach maku kwiatStopa wybija taktCesarz za mój taniecKażde me żądanieWypełnić chce
 • Wesele, ślub PAN MŁODYA ty z twoim sercem złotemnie zgadniesz, dziewczyno-żono,jak mi serce wali młotem,jak cię widzę z tą koroną,z tą koroną świecidełek,w tym rozmaitym gorsecie,jak lalkę
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • kwarta  - czwarta część dochodów z dóbr królewskich (królewszczyzn), przeznaczona na utrzymanie zaciężnego wojska kwarcianego, utworzonego w latach 1562-63, istniejącego do 1652 r
 • wójt  - w okresie lokacji miast dziedziczny zwierzchnik organizacji miejskiej, pozostający w stosunku lennym  (patrz: lenno) do pana miasta; początkowo przewodniczył ławie sądowej (
 • unia  - związek, zjednoczenie; połączenie się państw lub kościołów różnych wyznań (u. personalna, u. realna)
 • folwark  - duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane produkujące na zbyt, przy wykorzystaniu pracy chłopów pańszczyźnianych (patrz: pańszczyzna) albo ludności najemnej; pierwsze  f
 • absolutum dominium  - (z łac. nieograniczona władza) w Polsce od XVI do XVIII w. szlachta określała w ten sposób dążenia królów do wzmocnienia władzy monarszej i ostro sprzeciwiała się każdej próbie

Ubezpieczenia przez Internet

 • Przyrost wartości jednostki rozrachunkowej

  Definicja: Przyrost wartości jednostki rozrachunkowej.

  Zysk członka OFE
 • (brutto) kwota, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie

  Definicja: (brutto) kwota, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. W każdą rocznicę polisy (tj. w każdą.

  Składka
 • Instrument finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu

  Definicja: Instrument finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest spółka akcyjna. Oprócz prawa własności.

  Akcja
 • Głównie są to bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców

  Definicja: Głównie są to bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców.

  Dłużne papiery wartościowe
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?