Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Operacja gospodarcza Operacja gospodarcza jest to zdarzenie gospodarcze Operacje gospodarcze są to zdarzenia, które można wyrazić wartościowo, powodują one zmiany w stanach zasobów i źródeł ich
 • Zasady sporządzania bilansu Bilans jest częścią sprawozdania finansowego Bilans jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sytuacja finansowa uzależniona jest od: informacji o
 • Outsourcing Outsourcing jest to przekazanie zewnętrznym firmom zadań (procesów) przedsiębiorstwa,które były wykonywane przez przedsiębiorstwo Outsourcing jest to zlecenie zadań firmie
 • Inkaso Jest to forma obsługi transakcji handlowych. Inkaso może być wykorzystywane jako forma rozliczeń Zasadą inkasa jest to, że zapłata następuje, bez wcześniejszego sprawdzenia towaru

Stosunki międzynarodowe

 • Spotkania na szczycie Do słownika międzynarodowego wszedł termin "spotkania na szczycie", którym określa się spotkania szefów państw i rządów, a także przywódców partii dla załatwienia najważniejszych
 • Mikroekonomia, makroekonomia Wielu ekonomistów specjalizuje się w określonych, węższych dziedzinach ekonomii. Ekonomika pracy zajmuje się problemami rynku pracy. Ekonomika miast (urbanizacji) bada problemy
 • Doktryna Breżniewa Doktryna Breżniewa (ograniczonej suwerenności) ogłoszona została w 1968 roku. Mówiła ona o tym, że w krajach należących do Układu Warszawskiego obowiązuje ograniczenie
 • Legia Cudzoziemska Legia Cudzoziemska (fr. Legion Etrangere) - wielonarodowościowa formacja wojsk najemnych. Utworzona w Algierii w 1831 r. z żołnierzy rozwiązanych pułków szwajcarskich oraz

Motywy literackie

 • Wielka metafora macierzyństwa I jeszcze jeden kontekst macierzyństwa – metaforyczny. Często nazywamy matką nie tylko matkę biologiczną, ale ojczyznę, ziemię, Kościół. Warto pod tym kątem przeanalizować język
 • Na przykład Carmen Typowym przykładem femme fatale jest Carmen – bohaterka utworu Prospera Mérimméego, piękna andaluzyjska Cyganka, która uwodzi żołnierza Don Josego Lizzarabengoa. Swym zachowaniem
 • Guwernantka pogardzana z racji ubóstwa I tu pojawia się częsty w literaturze motyw odrzucenia pięknej, zdolnej guwernantki z powodu jej nie najlepszej pozycji społecznej i materialnej. Upokorzeń doznaje jako
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • wasal  - lennik (patrz: lenno), feudał oddający się pod opiekę potężniejszemu od siebie seniorowi; w zamian za otrzymane beneficjum i opiekę zobowiązywał się do wierności i wykonywania
 • koronacja  - uroczyste przekazanie insygniów królewskich osobie koronowanej, symboliczny akt objęcia władzy w monarchii; k. podkreślała suwerenną pozycję wobec innych koronowanych władców 
 • janczarowie  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich zmuszanych do przejścia na islam, później z poddanych sułtana
 • senior  - w prawie lennym feudał przyjmujący opiekę nad wasalem, który aktem hołdu lennego uznawał swoją zależność od s. i składał mu przysięgę wierności
 • propinacja  - w dawnej Polsce wyłączne prawo feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p. wydatnie zwiększała dochody szlachty, ale niosła za sobą negatywne

Ubezpieczenia przez Internet

 • PATRZ: ubezpieczenia dodatkowe

  Definicja: PATRZ: ubezpieczenia dodatkowe.

  Dodatkowe opcje ubezpieczenia
 • Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem

  Definicja: Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której uposażonej osobie.

  Indywidualne ubezpieczenie na życie
 • Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz

  Definicja: Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

  Aktywa Funduszu
 • (niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia

  Definicja: (niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka.

  Szkoda na osobie
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?