Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Bessa Bessa jest to okres długotrwałego spadku na danym rynku.Bessa jest to termin używany na giełdzie. Bessa może być to spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów
 • Inkaso Jest to forma obsługi transakcji handlowych. Inkaso może być wykorzystywane jako forma rozliczeńZasadą inkasa jest to, że zapłata następuje, bez wcześniejszego sprawdzenia towaru
 • Operacje bankowe Operacje bankowe są to czynności bankowe. Operacje bankowe są to produkty i usługi oferowane przez bankiBanki powinny współpracować z podmiotem gospodarczym, ponieważ sprzyja to
 • Podatek liniowy Podatek liniowy jest to podatek od dochodów z działalności pozarolniczejPodatek liniowy płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Dochód z działalności gospodarczej jest

Stosunki międzynarodowe

 • SALT II Po wejściu w życie podstawowych dokumentów SALT I obie strony zgodnie z zawartymi w nich zobowiązaniami przystąpiły do rozpoczęcia SALT II. Szybko uzgodniono, że tym razem
 • Notyfikacja Notyfikacja - jest to akt jednostronny, polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo to łączy
 • Program "Młodzież dla Europy" Program "Młodzież dla Europy" został zainicjowany przez Komisję Wspólnot Europejskich w 1988 r. Jego głównym celem były działania na rzecz zwiększenia aktywności i zaangażowania
 • Zagrożenie Zagrożenie - sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia. Przyjmując za podstawę dziedziny, w których może wystąpić zagrożenie

Motywy literackie

 • Samobójstwo życiowych bankrutów Literaccy samobójcy nie zawsze umierają lub chcą umrzeć z miłości, choć niekiedy ich śmierć z miłością ma coś wspólnego. Np. ojciec Wicia z Kroniki wypadków miłosnych odebrał
 • Niemiec – wróg Pisarze polscy niejednokrotnie brali udział w kampaniach o charakterze publicystycznym,przedstawiając Niemców jako wrogów. Literatura, stając wobec naporu kolonizacji niemieckiej
 • Piekło To moja droga z piekła do piekłaW dół na złamanie karku gnam!Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietlaNie zrywa mostów, nie stawia bram!Po grani! Po grani!Nad przepaścią bez
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • humanizm  - 1) prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia (XIV-XVI w.), akcentujący zainteresowanie człowiekiem i sprawami ziemskimi, podkreślający możliwości rozumu ludzkiego; 2) postawa
 • komtur  - 1) w niektórych zakonach rycerskich (np. Krzyżacy, templariusze) zwierzchnik domu zakonnego; 2) w państwach zakonnych zarządca okręgu administracyjno-wojskowego (komturii)
 • regencja  - 1) rządy jednej albo kilku osób (regentów) sprawowane w czasie małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności panującego; 2) jednostka administracyjna w Prusach i na ziemiach
 • pospólstwo  - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli
 • jarmark  - w średniowieczu jedna z ważniejszych form handlu, głównie hurtowego; wolna wymiana towarowa podczas j. odbywała się w określonych ośrodkach handlowych, zwykle raz do roku

Ubezpieczenia przez Internet

 • Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako

  Definicja: Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia.

  Kradzież z włamaniem
 • Umowa, zgodnie z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń

  Definicja: Umowa, zgodnie z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia.

  Umowa ubezpieczenia
 • System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, że

  Definicja: System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, że pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą.

  System repartycyjny
 • Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci

  Definicja: Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

  Uposażony
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?