Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Dekret Dekret księgowy jest to sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowychDekret musi posiadać podpis osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej. Numer dowodu księgowego jest
 • Operacja gospodarcza Operacja gospodarcza jest to zdarzenie gospodarczeOperacje gospodarcze są to zdarzenia, które można wyrazić wartościowo, powodują one zmiany w stanach zasobów i źródeł ich
 • Zakładowy Plan Kont Zakładowy Plan Kont jest to plan kont przygotowywany dla konkretnego przedsiębiorstwa.Zakładowy Plan Kont uwzględnia specyfikę działalności firmy, organizację i potrzeby
 • Wynik finansowy Wynik finansowy jest to saldo przychodów i kosztów uzyskania przychodówWynik finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego okresu sprawozdawczego. Proces ustalania wyniku

Stosunki międzynarodowe

 • Nota ad referendum Jest to rodzaj noty stosowany wyłącznie w sytuacjach, gdy misja lub pełnomocnik na skutek nieprzewidzianych okoliczności musi dla zajęcia definitywnego stanowiska uzyskać zgodę
 • Kanał Panamski Kanał Panamski łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Został on wybudowany przez Stany Zjednoczone w latach 1904-1914 na terytorium Panamy, która z inspiracji amerykańskiej
 • Technopolie Szybki rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu w Azji Wschodniej wiąże się m.in. z rosnącą popularnością tworzenia zintegrowanych ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłowych
 • Demokracje nieskonsolidowane do grona demokracji, oprócz demokracji skonsolidowanych, zalicza się także i te państwa, w których przyjęcie reguły rywalizacyjnych wyborów dokonało się stosunkowo niedawno, a

Motywy literackie

 • Kapitalista, kapitalizm – Pamiętasz – rzekł – ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał?– Trzydzieści tysięcy rubli, całą gotówkę.– A jak ci się zdaje: ile przywiozłem?– Pięćdzie... ze czterdzieści
 • Taniec na balu dziejów historii Taniec historii na wielkim symbolicznym balu ukazał też Czesław Miłosz w wierszu Walc. Prorocza wizja nadchodzących wojen, zagłady i totalitaryzmu towarzyszy beztroskiemu
 • Armia carska – służalcy Rosjanie też oceniani są na ogół źle. Armia carska to głównie służalcy, gotowi bezmyślnie umierać dla cara i podlizywać się jego urzędnikom. Taki obraz znajdziemy np. u
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • pacta conventa  - umowa o charakterze publiczno-prawnym zawierana przez szlachtę z kandydatem do tronu polskiego; określała indywidualne zobowiązania przyszłego króla dotyczące polityki
 • starosta  - w Polsce od początku XIV w. mianowany przez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu ziemiach (prowincji); miał pełnię władzy na tym obszarze
 • wolnomularstwo (masoneria) - tajne lub półjawne ponadnarodowe, liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje nawiązujące do tradycji średniowiecznych bractw cechowych wolnych murarzy
 • bezkrólewie  - (łac. interregnum), w monarchiach okres od śmierci lub abdykacji króla do koronacji jego następcy
 • bulla  - dokument szczególnej wagi, wystawiany głównie przez kancelarię papieską lub cesarską, zaopatrzony w pieczęć - bulla (stąd nazwa), świadczącą o autentyczności dokumentu

Ubezpieczenia przez Internet

 • Ubezpieczenie na podstawie jednej polisy przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Podział odpowiedzialności ustalany

  Definicja: Ubezpieczenie na podstawie jednej polisy przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Podział odpowiedzialności ustalany jest w procentach lub ułamkowo.

  Koasekuracja
 • Suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną. Osoba, dla której

  Definicja: Suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną. Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypłacona, może z niej.

  Kaucja
 • Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną

  Definicja: Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

  Cesja
 • Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat

  Definicja: Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat.

  Dywersyfikacja
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?