Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Koszty finansowe Koszty związane są z operacjami finansowymi Koszty finansowe sa to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, ale nie są związane z wielkością produkcji. Koszty finansowe to: koszt
 • Amortyzacja Amortyzacja jest to utrata wartości środka trwałego w sposób systematyczny Amortyzacja jest to proces utraty wartości środka trwałego. Środek trwały jest używany przez dłuższy
 • Eksport Eksport jest to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone W krajach należących do Unii Europejskiej ekport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza granice Unii
 • Weksel Weksel jest to dukument zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osoby. W wekslu podane są dane osoby, termin oraz miejsce Do podstawowych rodzajów weksli

Stosunki międzynarodowe

 • Arbitraż Arbitraż (sądownictwo polubowne) jest w stosunkach międzynarodowych znany od dawna. Pewne formy arbitrażu można spotkać już w starożytnej Grecji, a później w średniowieczu, kiedy
 • MERCOSUR MERCOSUR (Wspólny Rynek Południa - Mercado Comun dcl Cono Sur). Postanowienie o utworzeniu MERCOSUR jest efektem umowy pierwotnie zawartej 29 lipca 1986 między Argentyną i
 • Dobre usługi Dobre usługi - instytucja dobrych usług jest jednym z najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. Dobre usługi polegają na doprowadzeniu do zetknięcia się
 • Nacjonalizm Nacjonalizm - postawa i ideologia uwydatniająca odrębność narodową. Nacjonalizmem możemy określić zarówno ruch społeczny walczący o autonomię narodową i terytorialną danego etnosu

Motywy literackie

 • Bankructwo – brak pieniędzy uniemożliwiający dalszą egzystencję Niektórym hazardzistom i utracjuszom grozi bankructwo. Pani Bovary, nie mogąc spłacić swych długów u lichwiarza, popełnia samobójstwo. Podobnie postępuje ojciec młodzieńca
 • Kamienica – miejsce konfliktów Studenci wchodzą w otwarty konflikt z Krzeszowską, ale podstępnie ponownie wynajmą pokój w jej sąsiedztwie. Przyczyną niezgody jest nader swobodne ich zachowanie: niejednokrotnie
 • Obłęd przed zbrodnią i po zbrodni Obłędowi po zbrodni ulega Lady Makbet, zmywająca ciągle z dłoni nieistniejącą krew, a także nękany przez wyrzuty sumienia jej mąż, widzący wszędzie postaci zamordowanych (Makbet
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • marszałek  - w średniowieczu  najwyższy urzędnik dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w. zarządca dworu królewskiego; w XV-XVI w. jako pierwszy minister
 • średniowiecze  - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku
 • wójt  - w okresie lokacji miast dziedziczny zwierzchnik organizacji miejskiej, pozostający w stosunku lennym  (patrz: lenno) do pana miasta; początkowo przewodniczył ławie sądowej (
 • hetman  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko wielkiego hetmana koronnego stało się dożywotnie; zastępcą h
 • podkomorzy  - 1) w dawnej Polsce nadworny urzędnik zarządzający dworem panującego w zastępstwie marszałka; 2) od XIV w. urząd ziemski, do kompetencji osoby piastującej go należało

Ubezpieczenia przez Internet

 • Każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. To dzień, w którym dokonuje się

  Definicja: Każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto.

  Dzień Wyceny
 • Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w

  Definicja: Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe.

  Fundusz rynku pieniężnego
 • Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank

  Definicja: Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank, spółka akcyjna.

  Emitent
 • Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień

  Definicja: Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy.

  Rok polisowy
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?