Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Import Import jest to przewóz towarów lub usług z zagranicy, spoza granic obszru celnegoDla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupów i towarów lub usług spoza Unii
 • Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczaje są to skutki finansowe zwiększające wynik finansowy.W każdej jednostce gospodarczej zdarzają się sytuacje zaliczane do zdarzeń losowych. Zdarzenia te wystepuja
 • Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego według Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Kapitał zapasowy są to środki finansowe przeznaczone na pokrycie staty
 • Przedsiębiorca Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawnąArt. 43 kodeksu cywilnego mówi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna

Stosunki międzynarodowe

 • Kolonializm Kolonializm jest to rodzaj polityki państwa - metropolii - mający na celu zdobycie i eksploatację nowych obszarów, ważnych m. in. ze względów strategicznych i ekonomicznych
 • Bikameralizm Bikameralizm (dwuizbowość) to istnienie w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i
 • Autarkia Autarkia - termin ten został użyty przez niemieckiego filozofa Johanna Fichtego już w 1800 roku. Określa on dążność do samowystarczalności gospodarczej narodu, państwa, opartej na
 • Cieśniny bałtyckie Status prawny cieśnin bałtyckich został ustanowiony przez obowiązujący do dziś traktat kopenhaski z 14 marca 1857 r. Zasadnicze postanowienia traktatu sprowadzają się do

Motywy literackie

 • Piekło To moja droga z piekła do piekłaW dół na złamanie karku gnam!Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietlaNie zrywa mostów, nie stawia bram!Po grani! Po grani!Nad przepaścią bez
 • Teatr I ciągle widzę ich twarze,ustawnie w oczy ich patrzę –ich nie ma – myślę i marzę,widzę ich w duszy teatrze.Teatr mój widzę ogromny,wielkie powietrzne przestrzenie,ludzie je pełnią
 • Emigracja jako wygnanie Emigranci epoki romantyzmu: Słowacki, Mickiewicz, Norwid kreowali się na wygnańców tęskniących za ojczyzną i cierpiących z powodu niemożności powrotu. Juliusz Słowacki w swoim
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • prawo składu  - od XIII w. przywilej nadawany miastom, który zobowiązywał przejeżdżających przez to miasto obcych kupców do wystawienia na sprzedaż wszystkich wiezionych towarów; p. s
 • namiestnik  - 1) osoba sprawująca władzę w imieniu panującego na obszarze podległym  (prowincji,  kraju itp.); po upadku I Rzeczpospolitej na ziemiach polskich n. sprawowali rządy
 • cześnik  - w Polsce do XIV w. nadworny urzędnik mający pod opieką piwnicę panującego; od XIV w. tytuł honorowy
 • barok  - kierunek w kulturze europejskiej od XVII do I poł. XVIII w.; cechami b. były: monumentalizm, przepych dekoracji, dynamizm; b. początkowo rozwinął się we Włoszech, a następnie
 • janczarowie  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich zmuszanych do przejścia na islam, później z poddanych sułtana

Ubezpieczenia przez Internet

 • Wartość danego funduszu podzielona przez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zgromadzonych w

  Definicja: Wartość danego funduszu podzielona przez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zgromadzonych w chwili wyceny.

  Wartość udziału jednostkowego
 • Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami

  Definicja: Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami inwestycyjnymi funduszy.

  Zarządzający funduszem
 • Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie

  Definicja: Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

  Hossa
 • Określony ustaowo wiek, w którym możliwe jest przejście na emeryturę. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi 60 lat dla

  Definicja: Określony ustaowo wiek, w którym możliwe jest przejście na emeryturę. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

  Wiek emerytalny
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?