windykacyjne roszczenie co to znaczy.
Co znaczy Roszczenie windykacyjne? Definicja: Właściciel może żądać od osoby, która włada naprawdę.

Czy przydatne?

Definicja Roszczenie windykacyjne

Co to znaczy Właściciel może żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (roszczenie windykacyjne). Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie albo utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w okresie jego posiadania, i zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeśli stały się w tym czasie wymagalne. Chociaż od chwili, gdzie samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie albo utratę, chyba iż pogorszenie albo strata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak także uiścić wartość tych, które zużył. Wymagania samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak wymagania samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, gdzie ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Chociaż samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których na skutek złej gospodarki nie uzyskał, i jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba iż rzecz uległaby pogorszeniu albo utracie również wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego. Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w momencie jej wydania właścicielowi. Chociaż gdy nakłady zostały dokonane po chwili, gdzie samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

Czym jest Roszczenie windykacyjne znaczenie w Słownik R .