Państwa rozwijające się co to znaczy.
Definicja Państwa rozwijające się w polityce. Jak wygląda po stworzeniu licznych nowych krajów na.

Czy przydatne?

Definicja Państwa rozwijające się

Co oznacza W momencie po drugiej wojnie światowej, a w szczególności po stworzeniu licznych nowych krajów na obszarze dawnych kolonii i innych terytoriów zależnych, z sporą jaskrawością wystąpiło zdarzenie wielkiego zróżnicowania krajów, jeżeli idzie o poziom ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Ta faktyczna nierówność powodowała, iż państwa zacofane gospodarczo nie były w stanie zająć odpowiedniego miejsca w relacjach międzynarodowych. Powstał więc problem udzielenia im pomocy w rozwoju i przyznania takich przywilejów i preferencji w międzynarodowych relacjach gospodarczych, które kompensowałyby ich zacofanie gospodarcze i socjalne i przyczyniały się do wyrównania poziomu rozwoju członków społeczności międzynarodowej. Początkowo państwa te były określane jako "państwa gospodarczo zacofane", jednak uznano, iż ustalenie to może być uważane za pejoratywne i dlatego już w 1961 r. w dokumentach ONZ pojawia się termin "państwa rozwijające się". Termin ten, aczkolwiek nie byl ścisły, bo państwa te nie charakteryzują się najszybszym tempem rozwoju, został jednak powszechnie przyjęty. Grupę krajów określanych aktualnie jako "rozwijające się" wyodrębniono wskutek klasyfikacji z racji na stopień rozwoju gospodarczego, przeciwstawiając ją ekipie krajów rozwiniętych. Gdyż coraz więcej dokumentów międzynarodowych (w tym także umowy międzynarodowe) posługuje się definicją "państwa rozwijające się" i przyznaje tym krajom specjalne uprawnienia, powstaje potrzeba ścisłego ustalenia, jakie państwa należą do ekipy krajów rozwijających się. Otóż, nie ma normy prawa międzynarodowego regulującej zagadnienie przynależności do ekipy krajów rozwijających się. Początkowo była to ekipa krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo, która solidarnie wystąpiła z postulatem uzyskania pomocy w rozwoju gospodarczym między innymi poprzez zmianę i nowe ukształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ekipa ta na I Konferencji Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie w 1964 r. liczyła 77 krajów i przyjęła nazwę "ekipa 77". W dalszym ciągu liczba krajów rozwijających się rosła, a aktualnie liczy ona przeszło 100 krajów. Mimo to nazwa "ekipa 77" została utrzymana. Ekipa ta jest bardzo zróżnicowana. Należą do niej na przykład arabskie państwa naftowe o bardzo wysokim poziomie dochodu narodowego na mieszkańca i bardzo biedne śródlądowe państwa afrykańskie; państwa o rozwiniętym przemyśle, jak nie wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej, i państwa o prymitywnej gospodarce, zupełnie pozbawione przemysłu. Praktycznie o przynależności do ekipy krajów rozwijających się decydowały trzy przedmioty: wola zainteresowanego państwa, czyli samookreślenie się jako kraj rozwijające się; uznanie za strony innych krajów rozwijających się (przyjęcie do "ekipy 77"); i wreszcie uznanie za kraj rozwijające się ze strony wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych i krajów socjalistycznych

Czym jest Państwa rozwijające się znaczenie w Słownik P .