Rozliczenia międzyokresowe co to znaczy.
Co to jest Rozliczenia międzyokresowe bierne. Czym jest: kosztow bieżącego okresu, których pokrycie.

Czy przydatne?

Co to jest Rozliczenia międzyokresowe bierne

Definicja z ang. Accruals, z niem. Rechnungsabgrenzungsposten.

Słownik ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE: Wyliczenia międzyokresowe bierne to są stawki zaliczane do kosztow bieżącego okresu, których pokrycie nastapi w przyszłości
Wyliczenia międzyokresowe bierne można rozliczać należycie do upływu czasu albo wielkości świadczeń.
Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych wydatków wynikających zwłaszcza:
ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki poprzez kontarhentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny
z obowiązku wydania, związanych z bieżącą działalnością , przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo iż data stworzenia zobowiązania nie jest jescze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku
Bierne wyliczenia międzyokresowe to:
rezerwy na przewidywane wydatki
odsetki
wydatki poniesionych napraw gwarancyjnych
usunięcie szkód górniczych i powodziowych
rezerwy poświęcone na remonty rzeczowych składników aktywów trwałych, które zostaną wykonane na przykład w II kwartale nastepnego roku
wydatki niewykorzystanych urlopów pracowniczych wspólnie z pochodnymi składnikami Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, które przysługują pracownikom w danym roku obrotowym, ale niewykorzystanych do końca roku
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rozliczenia międzyokresowe znaczenie w Słownik R .