Upadłość co to znaczy.
Co to jest Upadłość. Czym jest: dłużnik jest niewypłacalny. Fundamentem ogłoszenia upadłości spółki.

Czy przydatne?

Co to jest Upadłość

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Słownik UPADŁOŚĆ: Upadłość to jest wszczęte postepowanie w wypadku, gdy dłużnik jest niewypłacalny.
Fundamentem ogłoszenia upadłości spółki jest niewypłacalność przedsiębiorcy.
Upadłość może być uznana poprzez sąd na wniosek wierzycieli jak także dłużnika. Sąd ogłasza upadłość dłużnika.
Upadłość mogą ogłosić przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające umiejętność prawną, którzy prowadzą działalność we własnym imieniu albo zawodową.
Postanowienie o upadłości podaje się niezwłocznie po publicznej informacje przez obwieszczenie w ,,Monitorze Sądowymi Gospodarczym,, i w dzienniku lokalnym.
Procedura upadłościowaProcedura upadłościowa może odbywać się przez egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa to jest upadłość likwidacyjna. Drugim odpowiednikiem procedury upadłościowej jest upadłość układowa, która bazuje na zawarciu układu i restrukturyzacji długu.
Prawo polskie o upadłościZgodnie z polskim prawem niewypłacalność dłużnika następuje gdy:
dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań
wartość zobowiązań dłużnika przewyższa wartość jego majątku, choćby na bieżąco dokonywał zapłaty za zobowiązania
Cechy upadłości:
upadłość obejmuje cały dorobek należący do dłużnika (upadłego) w dniu ogloszenia upadłości
data wydania poprzez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest data upadłości
postępowanie upadłościowe prowadzi sąd
wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć dłużnik i każdy z wierzycieli
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Upadłość znaczenie w Słownik U .