Rachunek przepływów co to znaczy.
Co to jest Rachunek przepływów pieniężnych. Czym jest: jest częścią sprawozdania finansowego.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek przepływów pieniężnych

Definicja z ang. Cash Flow, z niem. Kapitalflussrechnung.

Słownik RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: Rachunek przepływów pieniężnych zwany również Cash flow jest częścią sprawozdania finansowego
Rachunek przepływów pieniężnych jest źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Cash flow przedstawia rzeczywiste przepływy środków pieniężnych w danym okresie w przedsiębiorstwie.
Odpowiednio z MSR nr 7 ,,Rachunek środków pieniężnych,, i wg polskiego prawa bilansowego rachunek środków pieniężnych może być sporządzony na 2 sposobyMetoda bezpośrednia to jest sposób która bazuje na wykazaniu podstwawowych kosztów i wpływów w działalności. Wpływy i opłaty mogą być ustalone bezpośrednio z ewidencji, albo pośrednio - za pomoca skorygowania wielkości sprzedaży, wydatków wytworzenia produktów i inych pozycji rachunku zysków i strat o zmianie stanu rozrachunków, zapasów i innych pozycji niegotówkowych.
Sposób pośrednia -wybiera rezultat finansowy netto za pkt. wyjścia przy obliczaniu przepływów środków pienięznych netto. Nastepnie poddaje się skorygowaniu te pozycje, które nie wywołują zmian w środkach pieniężnych albo ich ekwiwalentach.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych koncentruje się na transakcjach o charakterze pieniężnym i dzieli się na 3 strefy
Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
Działalność operacyjna - fundamentalny rodzaj działalności przynoszącej zysk albo stratę.
Wpływy w tej sferze to:
wypływy z tylułu sprzedaży towarów, produktów i materiałów
wypływy z tytułu zawieranych umów handlowych z tytułu najmu i dzierżawy
wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie należności
wpływy z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym
Do kosztów zaliczamy:
opłaty na pokrycie wydatków dotyczących wytworzonych produktów i sprzedanych towarów
opłaty z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
opłaty na zatrudnienie pracowników
opłaty na spłatę odsetek karnych i odsetek zwłoki za nieterminową spłate zobowiązań
opłaty powiązane z płatnościami z tytułu zawartych umów handlowych na rzecz dostawców
Działalność inwestycyjna obejmuje transakcje zakupu i sprzedaży składników aktywów trwałych.
Wpływy w tej sferze to:
wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych wartości niematerialnych i prawnych i aktywów finansowych
wpływy z tytułu dywidend uzyskanych od posiadanych udziałów i akcji
wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych i odsetek od pożyczek
wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych albo wykupu akcji, obligacji i udziałów
wpływy z tytułu odsetek od paierów wartościowych i obligacji
Do kosztów zaliczymy:
opłaty na udzielone pożyczki długoterminowe
opłaty na nabycie skladników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
opłaty z tytułu zaliczek na poczet majątku trwałego
opłaty na nabycie udziałów, akcji i obligacji i papierów wartościowych
Działalność finansowa dotyczy metody pozyskiwania i straty kapitału własnego i obcego.
Wpływy w tej sferze to:
wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych
wpływy środków z tytułu emisji własnych akcji, udziałów albo obligacji
wpływy środków z tytułu wniesienia opłat do kapitału
Do kosztów zaliczamy:
opłaty powiązane z podziałem zysków z lat wcześniejszych
wypłaty na dywidendy
spłata kredytu i pozyczek i odsetek od zadłużenie
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rachunek przepływów znaczenie w Słownik R .