pozew wyłączenie wspólnika co to znaczy.
Co znaczy Pozew o wyłączenie wspólnika? Definicja: Wyłączenie wspólnika firmy jawnej Każdy wspólnik.

Czy przydatne?

Definicja Pozew o wyłączenie wspólnika

Co to znaczy Wyłączenie wspólnika firmy jawnej Każdy wspólnik może z istotnych powodów żądać rozwiązania firmy poprzez sąd. Jeśli jednak istotny przyczyna zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze firmy. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Wyłączenie wspólnika firmy z o.o. Z istotnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze firmy na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeśli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa firmy może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa ponad, również mniejszej liczbie wspólników, jeśli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy. Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte poprzez wspólników albo osoby trzecie. Cenę przejęcia określa sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu. Sąd, orzekając o wyłączeniu, wyznacza termin, pośrodku którego wyłączonemu wspólnikowi ma być zapłacona cena przejęcia wspólnie z odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu. jeśli pośrodku tego czasu stawka nie została zapłacona lub złożona do depozytu sądowego, orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne. W razie gdy orzeczenie o wyłączeniu stało się bezskuteczne z przyczyn ustalonych ponad, wspólnik bezskutecznie wyłączony ma prawo żądać od pozywających naprawienia szkody. W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z istotnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w firmie. Wspólnika prawomocnie wyłączonego, za którego przejęte udziały zapłacono w terminie, uważane jest za wyłączonego ze firmy już od dnia doręczenia mu pozwu; nie wpływa to jednak na ważność czynności, gdzie brał on udział w firmie po dniu doręczenia mu pozwu.

Czym jest Pozew o wyłączenie wspólnika znaczenie w Słownik P .