konkurencja nieuczciwa co to znaczy.
Co znaczy Nieuczciwa konkurencja? Definicja: Wedle art. 3 polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Czy przydatne?

Definicja Nieuczciwa konkurencja

Co to znaczy Wedle art. 3 polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, jeśli zagraża albo narusza biznes innego przedsiębiorcy albo klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są zwłaszcza: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe albo oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów albo usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania albo niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie albo nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a również nieuczciwa albo zakazana reklama, organizowanie mechanizmu sprzedaży lawinowej i prowadzenie albo organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego biznes został w niebezpieczeństwie albo naruszony, może żądać: zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego albo wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel socjalny związany ze wspieraniem kultury polskiej albo ochroną dziedzictwa narodowego - jeśli gest nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z regulaminów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską albo na zasadzie wzajemności.

Czym jest Nieuczciwa konkurencja znaczenie w Słownik N .