inwestycyjne certyfikaty co to znaczy.
Co znaczy Certyfikaty inwestycyjne? Definicja: Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: publiczne.

Czy przydatne?

Definicja Certyfikaty inwestycyjne

Co to znaczy Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: publiczne certyfikaty inwestycyjne lub niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Publiczne certyfikaty inwestycyjne to certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo złożenia zawiadomienia wedle przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego mechanizmu obrotu. Niepubliczne certyfikaty inwestycyjne to certyfikaty inwestycyjne emitowane poprzez fundusz inwestycyjny zamknięty, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia albo zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo złożenia zawiadomienia wedle przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzeniu do alternatywnego mechanizmu obrotu. Statut funduszu ustala, czy emitowane poprzez fundusz certyfikaty są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi albo na okaziciela, z tym iż publiczne certyfikaty inwestycyjne mogą być wyłącznie na okaziciela. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, zwłaszcza certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi metodą pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w razie jego likwidacji. Jeśli certyfikaty inwestycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną zbywalność albo mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię lub firmę (nazwę) i siedzibę i adres uczestnika albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a również, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wspólnie z datą wpisu.

Czym jest Certyfikaty inwestycyjne znaczenie w Słownik C .