inwentaryzacja co to znaczy.
Co znaczy Inwentaryzacja? Definicja: Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku.

Czy przydatne?

Definicja Inwentaryzacja

Co to znaczy Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zebranych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, i maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych i wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, aktywów finansowych zebranych na rachunkach bankowych albo przechowywanych poprzez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, i powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów i wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, środków trwałych, do których dostęp jest znacząco utrudniony, gruntów, należności spornych i wątpliwych, a w bankach także należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a również aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 i wymienionych w pkt 1 i 2, jeśli przeprowadzenie ich spisu z natury albo uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się także znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania albo używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Wymóg ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi cztowe, transportowe, spedycyjne i składowania. Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone ponad, uważane jest za dotrzymane, jeśli inwentaryzację: składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji i materiałów, towarów i produktów gotowych, ustalonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - rozpoczęto nie przedtem niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia kolejnego roku, określenie zaś stanu nastąpiło poprzez dopisanie albo odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury albo potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły pomiędzy datą spisu albo potwierdzenia a dniem określenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, nie mniej jednak stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym, zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz pośrodku 2 lat, środków trwałych i maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym - przeprowadzono raz pośrodku 4 lat, zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki - przeprowadzono raz w roku, zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - przeprowadzono raz w roku. Inwentaryzację przeprowadza się także dziennie zakończenia działalności poprzez jednostkę i dziennie poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji albo upadłości. W razie połączenia albo podziału jednostek, z wyjątkiem firm kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy adekwatnie udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Czym jest Inwentaryzacja znaczenie w Słownik I .