zasady rachunkowości polityka co to znaczy.
Co znaczy Zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)? Definicja: Wedle ustawą o rachunkowości.

Czy przydatne?

Definicja Zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

Co to znaczy Wedle ustawą o rachunkowości, definicja "przyjęte zasady rachunkowości" (zasady rachunkowości) znaczy niektóre i służące poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Obowiązek dokumentowania zasad rachunkowości Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w j. polskim przyjęte poprzez nią zasady (politykę) rachunkowości, a zwłaszcza zasady dotyczące: ustalenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego, metody prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym przynajmniej: zakładowego planu kont, ustalającego lista kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej, wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań i ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, opisu mechanizmu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu komputera - opisu mechanizmu informatycznego, zawierającego lista programów, procedur albo funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wspólnie z opisem algorytmów i parametrów i programowych zasad ochrony danych, w tym zwłaszcza metod zabezpieczenia dostępu do danych i mechanizmu ich przetwarzania, a ponadto ustalenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, mechanizmu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń ważnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zakres stosowania przyjętych zasad rachunkowości Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w następnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym również dokonywania odpisów amortyzacyjnych albo umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, by za następne lata wiadomości z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych dziennie ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na kolejny rok obrotowy księgach rachunkowych. Założenie niezmienności działania Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, iż jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji albo upadłości, chyba iż to jest niezgodne ze stanem faktycznym albo prawnym. Ustalając umiejętność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie wiadomości dostępne dziennie sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej moment nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Zmiana zasad rachunkowości W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, z wynikiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas służące rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas służących rozwiązań wymaga także ustalenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeśli zostały one sporządzone za moment, gdzie powyższe rozwiązania uległy zmianie. W razie takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, gdzie zmiany te nastąpiły, podać powody tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na rezultat finansowy i zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, gdzie dokonano zmian.

Czym jest Zasady rachunkowości znaczenie w Słownik Z .