pozew uchylenie uchwały co to znaczy.
Co znaczy Pozew o uchylenie uchwały wspólników? Definicja: Uchwała wspólników firmy z o.o., która.

Czy przydatne?

Definicja Pozew o uchylenie uchwały wspólników

Co to znaczy Uchwała wspólników firmy z o.o., która jest sprzeczna z umową firmy bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy firmy albo mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko firmie powództwa o uchylenie uchwały. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może chociaż zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej i poszczególnym ich członkom, wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników, wspólnikowi, który nie był aktualny na zgromadzeniu, jedynie w razie wadliwego zwołania zebrania wspólników albo także powzięcia uchwały w kwestii nieobjętej porządkiem obrad, w razie pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu albo który nie zgodził się na głosowanie pisemne lub także który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu informacje o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacje o uchwale, nie potem jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Czym jest Pozew o uchylenie uchwały znaczenie w Słownik P .