nieruchomości nabycie co to znaczy.
Co znaczy Powiernicze nabycie nieruchomości? Definicja: Jak wynika z art. 734 k.c. istotą umowy.

Czy przydatne?

Definicja Powiernicze nabycie nieruchomości

Co to znaczy Jak wynika z art. 734 k.c. istotą umowy zlecenia jest odpłatne (prowizja) albo nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie albo - jeśli tak stanowi umowa - w imieniu własnym ale na rachunek zlecającego (tak zwany czynność powiernicza lub czynność fiducjarna). W tym ostatnim wypadku wszelakie nabycie praw albo rzeczy ma charakter powierniczy (fiduicjalny), a przyjmujący zlecenie ma wymóg wydać zlecającemu wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 k.c.). Konstrukcja nabycia na zlecenie powiernicze znajduje szerokie wykorzystanie w praktyce obrotu gospodarczego, w tym również w relacji do obrotu nieruchomościami. Jest używana w przypadkach, kiedy z różnych powodów nabywca nie chce zostać ujawniony wobec sprzedawcy. Należy podkreślić, iż umowy takie okupione są powstaniem szczególnego niebezpieczeństwa, iż zleceniobiorca (powiernik) nie przeniesie własności na zleceniodawcę. Wprawdzie z mocy art. 740 zdanie drugie Kodeksu cywilnego zleceniobiorca powinien wydać zleceniodawcy wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym, to jest jednak wymóg pośredni, który wynika z samej ustawy, a ponadto powstaje nie w chwili zawarcia umowy zlecenia, ale dopiero po jej wykonaniu (uchwała SN z dnia 27 czerwca 1975 r., III CZP 55/75, OSNC 1976/4/75, wyrok SN z dnia 13 października 1960 r., 3 CR 425/60, OSNC 1961/4/117). Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to przez: ograniczenie tymczasowe - zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniodawcy, ustawowo wyłączoną sposobność rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca albo wskazany przezeń podmiot, co skutkuje wyłączenie możliwości efektywnego powiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa, nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, ale na rachunek zlecającego praw; prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - wedle art. 742 k.c. dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie opłaty, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, i zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym; z kolei w razie przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną poprzez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 k.c.).

Czym jest Powiernicze nabycie znaczenie w Słownik P .