eksploatacji pola co to znaczy.
Co znaczy Pola eksploatacji? Definicja: Jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, twórcy przysługuje.

Czy przydatne?

Definicja Pola eksploatacji

Co to znaczy Jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Odrębne pola eksploatacji stanowią zwłaszcza: w dziedzinie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, w dziedzinie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału lub egzemplarzy, w dziedzinie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i nadawanie i reemitowanie, a również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w okresie poprzez siebie wybranym. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione i może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w momencie jej zawarcia. Nieważna jest z kolei umowa w części dotyczącej wszystkich utworów albo wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem regulaminów art. 75 ust. 2 i 3 prawa autorskie, obejmują prawo do: trwałego albo czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości albo w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w dziedzinie, gdzie dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego konieczne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu albo żadnych innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, rozpowszechniania, w tym użyczenia albo najmu, programu komputerowego albo jego kopii.

Czym jest Pola eksploatacji znaczenie w Słownik P .