prywatne publiczno partnerstwo co to znaczy.
Co znaczy Partnerstwo publiczno-prywatne? Definicja: Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu.

Czy przydatne?

Definicja Partnerstwo publiczno-prywatne

Co to znaczy Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, wykorzystywana realizacji zadania publicznego, jeśli dzieje się na zasadach ustalonych w ustawie. Obiektem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest realizacja poprzez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego. Partner prywatny może oznaczać następujące podmioty: przedsiębiorcę w rozumieniu regulaminów o swobodzie działalności gospodarczej, organizację pozarządową, kościół albo inny związek wyznaniowy, podmiot zagraniczny, jeśli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa państwie rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej. Następujące podmioty publiczne mogą zawrzeć umowę o partnerstwo publiczno-prawne: organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe albo samorządowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone poprzez nią jednostki organizacyjne, państwowe albo samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i firm handlowych. W ramach partnerstwa publiczno-prawnego wykonywane mogą być następujące przedsięwzięcia: zaprojektowanie albo realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, świadczenie usług publicznych poprzez moment ponad 3 lat, jeśli obejmuje eksploatację, utrzymanie albo kierowanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji lub zagospodarowania miasta albo jego części lub innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego poprzez podmiot publiczny albo połączone z jego zaprojektowaniem poprzez partnera prywatnego, jeśli płaca partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej poprzez podmiot publiczny, przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne albo kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeśli płaca partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

Czym jest Partnerstwo publiczno-prywatne znaczenie w Słownik P .