Etnos co to znaczy.
Definicja Etnos w polityce. Jak wygląda terminem o szerokim zakresie znaczeniowym, dotyczy gdyż.

Czy przydatne?

Definicja Etnos

Co oznacza Etnos (z grec. ethnos, "lud, naród, ekipa socjalna") jest terminem o szerokim zakresie znaczeniowym, dotyczy gdyż zbiorowości ludzkich konstytuujących się opierając się na cech społeczno-kulturowo-historyczno-terytorialnych, takich, jak na przykład naród, plemię, ekipa etniczna i tym podobne Z tego względu etnos można określić jako najszerszą grupę identyfikowaną na bazie cech etnicznych. Termin "etnos" jest różna od terminu "rasa", który jest definiowany opierając się na genetycznie (biologicznie) dziedziczonych cech. Identyfikacja etniczna zwykle łączy się z uproszczonym, skrótowym i zabarwionym wartościująco wizerunkiem "innego", a więc jego stereotypem, np., iż Żyd jest handlarzem, Szwajcar - bankierem, Grek - marynarzem. Sugeruje on fałszywy pogląd, iż przynależność etniczna z góry ustala miejsce w strukturze i hierarchii socjalnej, a więc zakłada immobilizm socjalny (z łaciny immobilis, "nieruchomy"). W przeciwieństwie od terminu "etnos", który odnosi się do ontologicznego aspektu istnienia wspólnoty, "etniczność" wyraża uczucia przynależności do tej wspólnoty. Wspólnota etniczna w porównaniu ze strukturą klasową albo zawodową jest bardziej stabilna. Pod tym względem jest ona podobna do wspólnoty religijnej. Wewnątrz wspólnoty etnicznej wzrasta stopień wzajemnego przyciągania i zainteresowania sprawami dotyczącymi wszystkich jej członków, wskutek czego powstają różnego rodzaju instytucje socjalne. Relacje instytucjonalne dodatkowo zacieśniają i zwiększają kontakty pomiędzy członkami danej społeczności. Największe znaczenie w procesach integracji etnosu mają: identyczna kultura i światopogląd, wspólne cele, tożsame zwyczaje i mechanizm wartości, specyficzny styl życia, mity i legendy, pamięć historyczna i ogólnie przyjęty wizerunek własny i innych. Gdyż kulturę cechuje największa stabilność, ma ona fundamentalne znaczenie dla stworzenia, utrzymania i rozwoju etnosu.   Mechanizm kształtowania się etnosu określamy definicją fluogenezy. W czasie jego trwania następuję łączenie się hardziej albo mniej odrębnych kulturowo i językowo grup socjalnych w taki sposób, iż powstaje większa wspólnota, mająca podobne doświadczenia historyczne, jednakowy zespół wartości, norm i wzorów kulturowych, mówiąca tym samym językiem albo jego dialektami i skupiona na jednym terytorium uznawanym za swoje, również poprzez tych członków, którzy mieszkają poza nim. Mechanizm etnogenezy jest zaawansowany wówczas, kiedy pojawia się nazwa etnosu (etnonim). Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Etnos znaczenie w Słownik E .