Zapasy co to znaczy.
Co to jest Zapasy. Czym jest: wyceniania zapasów opisana jest w Ustawie o Rachunkowości. Zapasy.

Czy przydatne?

Co to jest Zapasy

Definicja z ang. Wrestling, z niem. Ringen.

Słownik ZAPASY: Zapasy to są rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zasada wyceniania zapasów opisana jest w Ustawie o Rachunkowości. Zapasy wycenia się wg ceny nabycia albo kosztu wytworzenia. Składniki wyceniania nie mogą być wyższe niż ich ceny sprzedaży netto dziennie bilansowy.
Cena nabycia to jest rzeczywista cena zakupu podana na fakturze dostawcy, która może być zwiększona o wydatki transportu, załadunku, wyładunku.
Wydatek wytworzenia to wydatki występujące w bezpośrednim związku z wytworem, jak także część wydatków związanych z wytworzeniem produktu.
Zapasy ujmowane są w bilansie w pozycjach:
materiały
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
wyroby
zaliczki na dostawy
Zapasy są składnikami majątku w większości przedsiębiorstw. Zapasy mają bezpośreni wpływ na rezultat finansowy i sytuację majątkową przedsiębiorstwa.
Parametr rotacji zapasów w dniach = (Przeciętny stan zapasów/wydatek wytworzenia sprzedanych produktów)*365 dni
Inwentaryzacja zapasówInwentaryzacja zapasów jest przeprowadzana w celu sprawdzenia i określenia stanu rzeczywistego poszczególnych składników. W dalszym ciągu należy porównać ten stan ze stanem ujętym w ksiągach rachunkowych, by potwierdzić zasadę prawdziwości bilansu.
Odpowiednio z Ustawą o Rachunkowości inwentaryzację zapasów nalezy przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Zapasy znaczenie w Słownik Z .