Inwentaryzacja co to znaczy.
Co to jest Inwentaryzacja. Czym jest: stanu zasobów majątkowych przedsiębiorstwa (aktywów) i źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Inwentaryzacja

Definicja z ang. stocktaking, z niem. Bestandsaufnahme.

Słownik INWENTARYZACJA: Inwentaryzacja to jest mechanizm określenia rzeczywistego stanu zasobów majątkowych przedsiębiorstwa (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na dany okres bilansowy.
Fundamentalnym celem inwentaryzacji rocznej jest uwiarygodnienie stanu ewidencyjnego na potrzeby sporządzenia poprawnego rocznego sprawozdania finansowego. Inwentaryzację przeprowadza się raz do roku na ostatni dzien roku obrotowego.
Inwentaryzację przeprowadza się także dziennie zakończenia działalności poprzez jednostkę i dziennie poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji albo upadłości.
Inwentaryzacja obejmuje:
określenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
porównanie powyższego stanu ze stanem ewidencyjnym
określenie i wycenę ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych
określenie przyczyn stworzenia różnic
podjęcie decyzji co do metody wyliczenia różnic
ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych
czynności sądowe, egzekucyjne i inne zmierzające do ostatecznego wyliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Inwentaryzacja zapasówCelem inwentaryzacji zapasów jest określenie i sprawdzenie rzeczywistego stanu poszczególnych składników i porównanie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, by potwierdzić zasadę prawdziwości bilansu.
Odpowiednio z ustawą o rachunkowości inwentaryzację zapasów przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzację zapasów przeprowadza się dzięki spisu z natury albo dzięki weryfikacji, gdy pomiar faktyczny jest niemożliwy.
Inwentaryzacja rozrachunkówW celu potwierdzenia realnej wartości rozrachunków dziennie bilansowy należy przeprowadzić ich inwentaryzację.
Inwentaryzacja rozrachunków może być przeprowadzona na dwa metody: przez potwierdzzenie poprzez kontrahentów stanu należności i zobowiązań wykazanych w księgach, przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości należności i zobowiązań.
Roczną inwentaryzację w formie uzgadniania i potwierdzenia sald powinno się objąć obowiązkowo wszelakie należności krajowe i zagraniczne.
Inwentaryzacja środków pieniężnychInwentaryzacja środków pieniężnych powinna być przeprowadzana precyzyjnie dziennie bilansowy.
Środki pieniężne inwentaryzuje się na 3 metody:
lista z natury - środki pieniężne w kasie, czeki obce, weksle obce
potwierdzenie salda - środki na rachunkach bankowych
weryfikację salda - środki pieniężne w drodze, inne aktywa pieniężne
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Inwentaryzacja znaczenie w Słownik I .