bankowa tajemnica co to znaczy.
Co znaczy Tajemnica bankowa? Definicja: Bank, osoby w nim zatrudnione i osoby, za których.

Czy przydatne?

Definicja Tajemnica bankowa

Co to znaczy Bank, osoby w nim zatrudnione i osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowej, uzyskane w okresie negocjacji, w czasie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Wymóg ten nie dotyczy przypadków, gdzie: bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - z racji na istotę i charakter czynności bankowej albo obowiązujące regulaminy - nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, na podstawie której jest realizowana ta czynność bankowa, albo należyte wykonanie czynności pozostających przez wzgląd na zawarciem i wykonaniem tej umowy, następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom albo przedsiębiorcom zagranicznym, którym bank, wedle przepisami o outsurcingu bankowym, powierzył wykonywanie, stale albo okresowo, czynności związanych z wykonywaniem działalności bankowej, w dziedzinie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności, następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom albo radcom prawnym w związku ze świadczeniem poprzez nich pomocy prawnej na rzecz banku, udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych wedle odrębnymi przepisami do kategorii straconych, udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest konieczne do zawarcia i wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1 prawa bankowego, i związanych z nimi umów: o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności, udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 92a ust. 3 prawa bankowego, a podmiot ten zawarł z bankiem, od którego nabył wierzytelności, umowę o obsługę tych sekurytyzowanych wierzytelności. Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą wiadomości objęte tajemnicą. Osobom trzecim wiadomości te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b prawa bankowego, wyłącznie gdy osoba, której wiadomości te dotyczą, pisemnie upoważni bank do przekazania ustalonych informacji wskazanej poprzez siebie osobie albo jednostce organizacyjnej. Bank, osoby w nim zatrudnione i osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące udzielania Policji informacji na zasadach ustalonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) i dotyczące zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą wiadomości, i osób trzecich.

Czym jest Tajemnica bankowa znaczenie w Słownik T .