przedwstępna umowa co to znaczy.
Co znaczy Umowa przedwstępna? Definicja: Stosownie do art. 389 kodeksu cywilnego, umowa, poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Umowa przedwstępna

Co to znaczy Stosownie do art. 389 kodeksu cywilnego, umowa, poprzez którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, pośrodku którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym poprzez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony poprzez stronę, która przedtem złożyła stosowne oświadczenie. Jeśli pośrodku roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. Jeśli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła poprzez to, iż liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania (art. 390 § 1 k.c.)  chociaż gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, zwłaszcza wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, gdzie umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeśli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, gdzie orzeczenie stało się prawomocne.

Czym jest Umowa przedwstępna znaczenie w Słownik U .