emyjny prospekt co to znaczy.
Co znaczy Prospekt emisyjny? Definicja: Oferta publiczna albo dopuszczenie papierów wartościowych.

Czy przydatne?

Definicja Prospekt emisyjny

Co to znaczy Oferta publiczna albo dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go poprzez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnienia go do publicznej informacje. Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne wiadomości, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być obiektem oferty publicznej albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, ważne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej i perspektyw rozwoju emitenta i podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający) i dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. wiadomości zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów i w sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów. wiadomości mogą być zamieszczane w prospekcie emisyjnym poprzez odesłanie do jednego albo więcej uprzednio albo jednocześnie udostępnionych do publicznej informacje dokumentów, które zostały przekazane Komisji albo zatwierdzone poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. wiadomości te powinny stanowić w najwyższym stopniu aktualne wiadomości dostępne emitentowi. Jeśli wiadomości są zamieszczone poprzez odesłanie, do prospektu emisyjnego załącza się lista tych odesłań, obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami prawa, i przedmiotowych dokumentów. Dokument podsumowujący ani podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu nie może zawierać informacji zamieszczonych poprzez odesłanie. W razie, gdy obowiązek przedstawienia ustalonych informacji w prospekcie emisyjnym nie ma wykorzystania wprost, z racji na specyfikę działalności emitenta, jego formy prawnej albo papierów wartościowych, lub inne uzasadnione okoliczności, w treści prospektu emisyjnego zamieszcza się wiadomości, które swym charakterem odpowiadają wiadomościom objętym tym wymogiem, o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest ważna dla oceny papierów wartościowych albo sytuacji emitenta. Prospekt emisyjny sporządza się w formie: jednolitego dokumentu lub zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący.

Czym jest Prospekt emisyjny znaczenie w Słownik P .