Józef Stalin co to znaczy.
Definicja Józef Stalin w polityce. Jak wygląda urodził się w Gori na terenie dzisiejszej Gruzji. W.

Czy przydatne?

Definicja Józef Stalin

Co oznacza Józef Stalin (właśc. Josif Wissarionowicz Dżugaszwili) urodził się w Gori na terenie dzisiejszej Gruzji. W latach 1894-1899 uczęszczał do seminarium duchownego w Tyflisie (Tbilisi). Kiedy został z niego usunięty, pracował poprzez 2 lata jako księgowy. Działał w Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR) w Tbilisi i Batumi. W 1902 roku aresztowano go i zesłano na Sybierię, jednak błyskawicznie powiodło mu się stamtąd zbiec. W czasie rewolucji w latach 1905-1907 Stalin organizował zbrojne napady na banki i transporty, by zdobyć kapitał na działalność partyjną. Posługiwał się wtedy pseudonimami Koba i Soso. W 1912 roku wybrano go zaocznie do Komitetu Centralnego SDPRR (bolszewików). Wielokrotnie był aresztowany i zsyłany na Syberię. Kiedy skończyła się rewolucja lutowa w 1917 r., Stalin powrócił do Petersburga. Został członkiem kolegium redakcyjnego gazety "Prawda" i Biura Politycznego SDPRR(b). Po rewolucji październikowej wszedł w skład Porady Komisarzy Ludowych (pełniła ona funkcję rządu). Będąc komisarzem politycznym, Stalin walczył na frontach wojny domowej i w wojnie polsko-bolszewickiej, która miała miejsce w latach 1918-1921. W 1922 r. wybrano go na sekretarza generalnego partii. Po zgonu Lenina w 1924 r. przekształcił ten urząd w główne stanowisko w partii. Pośrodku kolejnych lat wyeliminował starą generację bolszewików. W 1929 roku usunięto Lwa Trockiego, a kolejni, między innymi G. Zinowiew, G. Piatakow, N. Bucharin, L. Kamieniew, zostali skazani w procesach moskiewskich, najczęściej na zgon. W latach 1936-1938 Józef Stalin przeprowadził ogromną czystkę w partii, Armii Czerwonej i aparacie władzy. Kiedy utrwalił własną dominującą pozycję, zrezygnował z Nowej Polityki Ekonomicznej (Nowaja ekonomiczeskaja politika - NEP). Wprowadził centralne kierowanie gospodarką i pięcioletnie plany. Największy nacisk położono na kolektywizację rolnictwa i postęp przemysłu ciężkiego. Opór kułaków (tak nazywano wtedy w ZSRR zamożniejszych chłopów) doprowadził do krwawego terroru na wsi. Na terenach dzisiejszej Ukrainy, będącej swoistym spichlerzem dla ZSRR, posiadającym świetne gleby, zginęła z głodu niemal 1/3 ludności. Stalin rozwinął policję polityczną (NKWD) i mechanizm gułagów (obozów pracy przymusowej). Stały się one miejscem deportacji mln osób, z których duża część już nigdy nie wracała do domu. Całemu temu terrorowi towarzyszył socrealizm, a więc oficjalna doktryna we wszystkich dziedzinach kultury, propagująca socjalizm i kult Stalina, nazywanego między innymi Ojcem Narodów czy Ogromnym Językoznawcą. Wszystkie te przemiany podsumowała nowa konstytucja ZSRR uchwalona w 1936 roku. Stalin stwierdził w niej, iż zbudował pierwsze kraj socjalistyczne. III międzynarodówka została mu kompletnie podporządkowana. W 1939 r. Stalin wymienił założenia polityki zagranicznej. Doprowadził do zbliżenia Związku Radzieckiego z Niemcami. Dzięki układowi Ribbentrop-Mołotow poszerzył ZSRR o terytoria wschodniej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Besarabii, a po wojnie zimowej w latach 1939-1940 - również o część Finlandii. W maju 1941 r. Stalin stanął na czele Porady Komisarzy Ludowych, a kiedy ZSRR zaatakował Niemcy, został przewodniczącym Państwowego Komitetu Obrony i głównodowodzącym armią. Zawiązał sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i Ogromną Brytanią. Odgrywał najważniejszą rolę na konferencjach w Teheranie (1943), Jałcie (1945) i Poczdamie (1945). Po drugiej wojnie światowej Stalin wspierał komunistów w Chinach, Korei i Wietnamie, a Europie Wschodnią kompletnie sobie podporządkował, narzucając wszystkim państwom socjalizm. Zaczął zimną wojnę z krajami zachodnimi i sprawił, iż ZSRR stało się supermocarstwem (dzięki posiadaniu broni jądrowej od 1949 r.). Józef Stalin był jednym z najokrutniejszych tyranów świata. Wprowadził stalinizm oparty na panowaniu aparatu partyjnego, kierowanego w sposób dyktatorski, nad wszystkimi dziedzinami życia. W kraju panował mechanizm policyjny. Deportacje i bezwzględny terror pozbawiły życia miliony osób, a następne miliony doznały niesamowitych krzywd. Stalin zmarł 5 marca 1953 r. Nastąpiło to wskutek wylewu krwi do mózgu

Czym jest Józef Stalin znaczenie w Słownik J .