procesu kosztów zwrot co to znaczy.
Co znaczy Zwrot kosztów procesu? Definicja: Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić.

Czy przydatne?

Definicja Zwrot kosztów procesu

Co to znaczy Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). Do niezbędnych wydatków procesu prowadzonego poprzez stronę osobiście albo poprzez pełnomocnika, który nie jest adwokatem albo radcą prawnym, zalicza się poniesione poprzez nią ( wydatki sądowe, ( wydatki przejazdów do sądu strony albo jej pełnomocnika i równowartość zarobku utraconego w wyniku stawiennictwa w sądzie. Suma wydatków przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych wydatków procesu strony reprezentowanej poprzez adwokata zalicza się płaca, jednak nie wyższe niż kwoty opłat określone w odrębnych regulaminach i opłaty jednego adwokata, ( wydatki sądowe i ( wydatki nakazanego poprzez sąd osobistego stawiennictwa strony. Stronom reprezentowanym poprzez radcę prawnego albo rzecznika patentowego zwraca się ( wydatki w wysokości należnej wg regulaminów o wynagrodzeniu adwokata. W przypadku częściowego tylko uwzględnienia żądań ( wydatki będą wzajemnie zniesione albo w miarę rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron wymóg zwrotu wszystkich wydatków, jeśli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania lub gdy ustalenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku albo oceny sądu. Zwrot wydatków należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeśli nie dał powodu do wytoczenia kwestie i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część wydatków lub nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Czym jest Zwrot kosztów procesu znaczenie w Słownik Z .