depozytowe świadectwa co to znaczy.
Co znaczy Świadectwa depozytowe? Definicja: Akcjonariuszowi firmy publicznej posiadającemu akcje.

Czy przydatne?

Definicja Świadectwa depozytowe

Co to znaczy Akcjonariuszowi firmy publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego poprzez podmiot kierujący rachunek papierów wartościowych wedle przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot kierujący ten rachunek, wystawia mu, pisemnie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część albo wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są albo nie mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu firmy publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zebrania, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W dziedzinie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych nie stosuje się.

Czym jest Świadectwa depozytowe znaczenie w Słownik S .