konflikt sprzeczność co to znaczy.
Co znaczy Konflikt / sprzeczność interesów spółki i członka zarządu? Definicja: W razie.

Czy przydatne?

Definicja Konflikt / sprzeczność interesów spółki i członka zarządu

Co to znaczy W razie sprzeczności interesów firmy z ograniczoną odpowiedzialnością z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Członek zarządu nie może bez zgody firmy zajmować się interesami konkurencyjnymi ani także uczestniczyć w firmie konkurencyjnej jako wspólnik firmy cywilnej, firmy osobowej albo jako członek organu firmy kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej firmie kapitałowej w razie posiadania poprzez członka zarządu przynajmniej 10 procent udziałów albo akcji tej firmy lub prawa do powołania przynajmniej jednego członka zarządu.
Jeśli umowa firmy nie stanowi odmiennie, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

Czym jest Konflikt / sprzeczność znaczenie w Słownik K .