finansowe usługi co to znaczy.
Co znaczy Usługi finansowe? Definicja: Usługa finansowa znaczy wszelakie usługi o charakterze.

Czy przydatne?

Definicja Usługi finansowe

Co to znaczy Usługa finansowa znaczy wszelakie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym albo płatniczym. Do usług finansowych zaliczyć można między innymi Przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi, Udzielanie kredytów, w tym pomiędzy innymi: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, faktoring z regresem albo bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting), Leasing finansowy, "Usługi płatnicze" wedle pojęciem w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 13 listopada 2007 r. w kwestii usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Wydawanie innych środków płatności i administrowanie nimi (na przykład czeków podróżnych i czeków bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4., Gwarancje i zobowiązania, Obrót na własny rachunek albo na rachunek klienta: instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi i tym podobne); dewizami; opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu "futures"; d) instrumentami stopy procentowej i zamiany walutowej; albo zbywalnymi papierami wartościowymi. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją, Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w dziedzinie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak także doradztwo i usługi dotyczące łączenia się i nabywania przedsiębiorstw gospodarczych, Pośrednictwo na rynku pieniężnym, Kierowanie portfelem i doradztwo inwestycyjne, Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi, Usługi w dziedzinie opiniowania kredytobiorców, Przechowywanie w sejfach.

Czym jest Usługi finansowe znaczenie w Słownik U .