inwestorów kluby co to znaczy.
Co znaczy Kluby inwestorów? Definicja: Osoby fizyczne posiadające pełną umiejętność do czynności.

Czy przydatne?

Definicja Kluby inwestorów

Co to znaczy Osoby fizyczne posiadające pełną umiejętność do czynności prawnych mogą, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrzeszać się w klubach inwestora. W jednym klubie inwestora może być zrzeszonych nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 osób. W umowie członkowie klubu inwestora zobowiązują się do: wspólnego działania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, zwłaszcza przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe albo inne maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; nieuczestniczenia w innych klubach inwestora; niezaciągania przez wzgląd na działalnością klubu inwestora zobowiązań o łącznej wartości przewyższającej wartość aktywów zebranych na prowadzonych dla klubu inwestora rachunkach papierów wartościowych i rachunkach pieniężnych wykorzystywanych do ich obsługi. Każdemu członkowi klubu inwestora przysługuje prawo wniesienia pośrodku roku kalendarzowego na rachunki pieniężne wykorzystywane do obsługi prowadzonych dla tego klubu rachunków papierów wartościowych środków pieniężnych w łącznej wysokości nie wyższej niż 20 tys. zł.

Czym jest Kluby inwestorów znaczenie w Słownik K .