rezerwowy zapasowy kapitał co to znaczy.
Co znaczy Kapitał zapasowy / rezerwowy? Definicja: W firmie akcyjnej na pokrycie utraty należy.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał zapasowy / rezerwowy

Co to znaczy W firmie akcyjnej na pokrycie utraty należy stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać także nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji ponad ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu wydatków emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie specjalnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie niezwykłych odpisów albo strat. Statut może przewidywać także tworzenie innych kapitałów na pokrycie specjalnych strat albo kosztów (tak zwany kapitały rezerwowe). O zastosowaniu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zebranie; chociaż części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie utraty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jeśli z kolei bilans sporządzony poprzez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych i jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zebranie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia firmy.

Czym jest Kapitał zapasowy / rezerwowy znaczenie w Słownik K .