transferowe ceny co to znaczy.
Co znaczy Ceny transferowe? Definicja: Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w dziedzinie.

Czy przydatne?

Definicja Ceny transferowe

Co to znaczy Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w dziedzinie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi założenie, iż powinny one ustalać ceny w rozliczeniach między sobą wg takich zasad, jakie przyjęłyby przedsiębiorstwa niezależne, a więc wg cen rynkowych. Kwestia ta jest o tyle ważna, iż podmioty związane mogą wykorzystywać własne związki do tak zwany transferowania zysków, co może objawiać się tym, iż będą pomiędzy sobą ustalać ceny niższe niż rynkowe lub wyższe niż rynkowe, dzięki czemu jeden z uczestników transakcji wykazuje sztuczną "stratę", a inny - równie sztuczny "zysk". Klasycznym odpowiednikiem tego rodzaju transakcji może być zawieranie fikcyjnych umów doradczych między firmą w Polsce a inną firmą, powiązaną, w jednym z rajów podatkowych na mocy której w polskiej firmie powstaje wydatek, a w firmie "offshorowej" przychód. Gdyż wydatek wynikający z takiej transakcji przyczynia się do stworzenia w firmie polskiej utraty, to nie jest ona w takiej sytuacji opodatkowana, z kolei firma "offshorowa" deklaruje przychód w macierzystym raju podatkowym, gdzie jest on opodatkowany w symboliczny sposób. Oczywiście, powyższy przykład dotyczy wyjątkowo prostej konstrukcji, w trakcie gdy w rzeczywistości ceny transferowe bywają stosowane także w wiele bardziej złożony sposób w celu odpowiedniego alokowania zysków i strat. Gdyż w pewnym zakresie taka alokacja może uszczuplać wpływy Skarbu Państwa z tytułu podatków, to regulaminy dotyczące podatku dochodowego zawierają także pewne regulacje odnoszące się do cen transferowych. Zasady podatkowania cen transferowych Wedle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli: podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio albo pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą albo w jego kontroli lub posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, lub osoba fizyczna albo prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio albo pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym albo w jego kontroli lub posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, lub te same osoby prawne albo fizyczne jednocześnie bezpośrednio albo pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym albo w ich kontroli lub posiadają udział w kapitale tych podmiotów - i jeśli wskutek takich powiązań zostaną ustalone albo narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby pomiędzy sobą niezależne podmioty, i wskutek tego podmiot nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu i należny podatek ustala się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Dochody, o których mowa ponad ustala się w drodze oszacowania, stosując następujące sposoby: sposób porównywalnej ceny niekontrolowanej sposób ceny odprzedaży sposób rozsądnej marży (" wydatek plus") jeśli nie jest możliwe wykorzystanie metod wymienionych ponad, stosuje się sposoby zysku transakcyjnego. regulaminy zasady stosuje się adekwatnie, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio albo pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym albo w jego kontroli lub posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, lub te same osoby prawne albo fizyczne jednocześnie bezpośrednio albo pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi albo w ich kontroli lub posiadają udział w kapitale tych podmiotów. regulaminy te stosuje się także adekwatnie do powiązań o charakterze rodzinnym albo wynikających ze relacji pracy lub majątkowych między podmiotami krajowymi albo osobami pełniącymi w takich podmiotach funkcje zarządzające albo kontrolne lub nadzorcze i jeśli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające albo kontrolne lub nadzorcze w takich podmiotach. Dokumentowanie cen transferowych w razie transakcji z podmiotami powiązanymi w tak zwany "rajach podatkowych" Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. - albo transakcji, przez wzgląd na którymi opłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę albo zarząd na terytorium albo w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej: ustalenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko), ustalenie wszystkich przewidywanych wydatków związanych z transakcją i formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków i ustalenie ceny przedmiotu transakcji, ustalenie strategii gospodarczej i innych działań w jej ramach - w razie gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta poprzez podmiot, wskazanie innych czynników - w razie gdy w celu ustalenia wartości przedmiotu transakcji poprzez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, ustalenie oczekiwanych poprzez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w razie umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Wymóg, o którym mowa ponad, obejmuje transakcję albo transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdzie łączna stawka ( albo jej równowartość) wynikająca z umowy ( albo rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna stawka wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 100 tys. euro - jeśli wartość transakcji nie przekracza 20 procent kapitału zakładowego, określonego wedle art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p., lub 30 tys. euro - w razie świadczenia usług, sprzedaży ( albo udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, lub 50 tys. euro - w pozostałych sytuacjach. Wymóg sporządzenia dokumentacji, o którym mowa ponad, obejmuje także transakcję, przez wzgląd na którą opłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio ( albo pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę ( albo zarząd na terytorium ( albo w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeśli łączna stawka ( ( albo jej równowartość) wynikająca z umowy ( ( albo rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna stawka wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 tys. euro.

Czym jest Ceny transferowe znaczenie w Słownik C .