Rokowania negocjacje co to znaczy.
Definicja Rokowania, negocjacje w polityce. Jak wygląda powstała różnica stanowisk pomiędzy krajami.

Czy przydatne?

Definicja Rokowania, negocjacje

Co oznacza Rokowania są najprostszą sposobem załatwiania sporu, jeśli powstała różnica stanowisk pomiędzy krajami. Rokowania są skuteczne, jeśli państwa będące w sporze pragną w duchu kompromisu i umieją wskutek przeprowadzonych rozmów uzgodnić własne stanowiska i ustalić na przyszłość jednolite postępowanie. Ten rodzaj załatwiania sporów jest metodą w najwyższym stopniu naturalnym i przeważnie użytkowanym w zwykłym toku stosunków międzynarodowych. Inne metody załatwiania sporów międzynarodowych mają bardzo regularnie charakter pomocniczy w relacji do rokowań. Ich wykorzystanie jest rezultatem uprzednich rokowań lub wymagają one jeszcze dodatkowych rokowań po skorzystaniu z nich. Np. po orzeczeniu komisji badawczej dotyczącym sytuacji obecnej sporu, jeżeli zostanie ono przyjęte poprzez strony, należy w drodze rokowań ustalić warunki rozstrzygnięcia sporu. Rokowania mogą być prowadzone na różnych szczeblach: poprzez głowy krajów, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych albo inne osoby upoważnione do ich prowadzenia. Odpowiednio z art. 3 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r. o relacjach dyplomatycznych jedną z funkcji misji dyplomatycznej jest prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego. Szef misji dyplomatycznej nie potrzebuje więc w tym zakresie szczególnych pełnomocnictw. Rokowania mogą być prowadzone ustnie albo w formie pisemnej (na przykład zamiana not). Nie wszystkie umowy międzynarodowe, w przypadku stworzenia sporu, nakładają na państwa wymóg prowadzenia rokowań celem jego złagodzenia albo załatwienia. Chociaż, jak to stwierdził Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, wymóg prowadzenia rokowań nie znaczy obowiązku osiągnięcia porozumienia

Czym jest Rokowania, negocjacje znaczenie w Słownik R .