wniosek uznanie orzeczenia co to znaczy.
Co znaczy Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego? Definicja: Skuteczność na obszarze.

Czy przydatne?

Definicja Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Co to znaczy Skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów zagranicznych w kwestiach cywilnych, które należą w Polsce do drogi sądowej, zależy od uznania ich poprzez sąd polski. Nie wymagają uznania prawomocne orzeczenia sądu zagranicznego w kwestiach niemajątkowych obywateli obcych, wydane poprzez sąd właściwy wg ich prawa ojczystego, chyba iż orzeczenie takie ma być fundamentem zawarcia związku małżeńskiego lub stanowić podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego, w księdze wieczystej albo innym rejestrze w Polsce. Orzeczenie podlega uznaniu pod warunkiem wzajemności, jeśli: orzeczenie jest prawomocne w kraju, gdzie zostało wydane; kwestia nie należy, wg polskiego prawa albo umowy międzynarodowej, do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich albo sądów państwa trzeciego; strona nie była pozbawiona możności obrony, a w przypadku nieposiadania umiejętności procesowej - należytego przedstawicielstwa; kwestia nie została już prawomocnie osądzona przed sądem polskim lub nie wszczęto jej przed sądem polskim powołanym do jej rozstrzygnięcia, zanim orzeczenie sądu zagranicznego stało się prawomocne; orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski; przy wydaniu orzeczenia w kwestii, gdzie należało wykorzystać prawo polskie, prawo to zostało zastosowane, chyba iż zastosowane w kwestii obce prawo nie jest różna w sposób ważny od prawa polskiego. Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym biznes prawny. Do wniosku o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wnioskodawca powinien dołączyć prócz urzędowego odpisu wyroku uwierzytelniony przekład tegoż na j. polski i stwierdzenie, iż orzeczenie jest prawomocne; gdy zaś wyrok jest zaoczny, nadto zaświadczenie, iż wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone.

Czym jest Wniosek o uznanie orzeczenia znaczenie w Słownik W .