akcji umorzenie co to znaczy.
Co znaczy Umorzenie akcji? Definicja: Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut firmy akcyjnej.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie akcji

Co to znaczy Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut firmy akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę (umorzenie dobrowolne), lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia ustala statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zebrania. Uchwała powinna określać zwłaszcza podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia i sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, zmniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie statutu w kwestii umorzenia akcji powinna być umotywowana. Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru. Statut może stanowić, iż akcje ulegają umorzeniu w przypadku ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały poprzez walne zebranie. Stosuje się wówczas regulaminy o umorzeniu przymusowym. w razie ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

Czym jest Umorzenie akcji znaczenie w Słownik U .