portfelem zarządzanie co to znaczy.
Co znaczy Zarządzanie portfelem? Definicja: Na czym bazuje kierowanie portfelem? W umowie o.

Czy przydatne?

Definicja Zarządzanie portfelem

Co to znaczy Na czym bazuje kierowanie portfelem? W umowie o kierowanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden albo większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, spółka inwestycyjna zobowiązuje się do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych poprzez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych albo maklerskich instrumentów finansowych. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi] Co może wchodzić w skład zarządzanego portfela? W razie, jeżeli zarządzającym byłoby towarzystwo funduszy inwestycyjnych (tak zwany kierowanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych), to w skład portfela wchodzić mogą papiery wartościowe, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, ustalonych rodzajów energii, kryteriów i limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne albo tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania wchodzące w skład portfela. [Podstawa prawna: rozporządzenie Porady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w kwestii szczegółowych warunków wykonywania poprzez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w dziedzinie kierowania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych] Jakie postanowienia musi zawierać umowa na kierowanie portfelem? Świadczenie usług opierających na zarządzaniu portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem regulaminów odrębnych, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy pomiędzy spółką inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy ustala regulamin kierowania portfelami maklerskich instrumentów finansowych. Regulamin, o którym mowa ponad ustala zwłaszcza: tryb i warunki zawierania umowy; tryb i warunki podejmowania i realizacji poprzez firmę inwestycyjną decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli; tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw poprzez klienta; tryb dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące w skład zarządzanych poprzez firmę inwestycyjną portfeli i podmiotów wykonujących zlecenia nabycia albo zbycia maklerskich instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych poprzez firmę inwestycyjną portfeli - jeśli spółka inwestycyjna wykorzystuje pośrednictwo takich podmiotów przy świadczeniu usług kierowania portfelami maklerskich instrumentów finansowych; postanowienia zabezpieczające interesy spółki inwestycyjnej w razie niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, w tym metody zaspokajania roszczeń spółki inwestycyjnej z aktywów klienta wchodzących w skład zarządzanych poprzez firmę inwestycyjną portfeli; metody i terminy wnoszenia poprzez klientów opłat i prowizji związanych z usługami świadczonymi na rzecz klientów na podstawie umowy, o której mowa ponad, i sposób i tryb określania ich wysokości; obiektywne wskaźniki finansowe używane poprzez firmę inwestycyjną w celu określenia poziomu efektywności świadczonej usługi kierowania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem regulaminów specjalnych; zasady i sposoby wyceny instrumentów wchodzących w skład zarządzanych poprzez firmę inwestycyjną portfeli; metody i terminy przekazywania poprzez firmę inwestycyjną klientowi raportów dotyczących składu i wartości zarządzanego portfela maklerskich instrumentów finansowych i zakres informacji przekazywanych w raportach; metody i terminy informowania klienta o spadku wartości portfela poniżej wielkości ustalonej w umowie z klientem; metody i terminy załatwiania skarg składanych poprzez klientów; tryb i warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy, o której mowa na wstępie; tryb, terminy i warunki zmiany przepisu, a również sposób informowania klientów o tych zmianach; metody i tryb przekazywania poprzez klienta dyspozycji dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanego poprzez firmę inwestycyjną portfela maklerskich instrumentów finansowych.

Czym jest Zarządzanie portfelem znaczenie w Słownik Z .