zakres stosowania przepów co to znaczy.
Co znaczy Zakres stosowania przepisów o rachunkowości? Definicja: Obowiązkowe wykorzystywanie.

Czy przydatne?

Definicja Zakres stosowania przepisów o rachunkowości

Co to znaczy Obowiązkowe wykorzystywanie regulaminów o rachunkowości Regulaminy ustawy o rachunkowości co do zasady stosuje się do mających siedzibę albo miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: firm handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym także w organizacji) i firm cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a również innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, osób fizycznych, firm cywilnych osób fizycznych, firm jawnych osób fizycznych i firm partnerskich, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,produktów i operacji finansowych za wcześniejszy rok obrotowy wyniosły przynajmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro, jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, regulaminów o obrocie papierami wartościowymi, regulaminów o funduszach inwestycyjnych, regulaminów o działalności ubezpieczeniowej albo regulaminów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na rozmiar przychodów, gmin, powiatów, województw i ich związków, a również państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, funduszy celowych niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem firm, o których mowa w pkt 1 i 2, zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, poprzez osobę upoważnioną, dzięki pracowników - dotyczący do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na rozmiar przychodów, jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje albo subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych - od początku roku obrotowego, gdzie dotacje albo subwencje zostały im przyznane. Fakultatywne wykorzystywanie ustawy o rachunkowości Osoby fizyczne, firmy cywilne osób fizycznych, firmy jawne osób fizycznych i firmy partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą także od początku kolejnego roku obrotowego, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za wcześniejszy rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro. W tym przypadku osoby te albo wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w kwestiach opodatkowania podatkiem dochodowym. wykorzystywanie ustawy o rachunkowości do podmiotów, które stosują MSR Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe wedle Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują regulaminy ustawy i regulaminy wykonawcze wydane na jej podstawie, w dziedzinie nieuregulowanym poprzez MSR.

Czym jest Zakres stosowania przepisów o znaczenie w Słownik Z .