apelacja co to znaczy.
Co znaczy Apelacja? Definicja: W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji.

Czy przydatne?

Definicja Apelacja

Co to znaczy W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Rozpoznanie kwestie następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, powołanie, w przypadku potrzeby, nowych faktów i dowodów i wykazanie, iż ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub iż potrzeba powołania się na nie wynikła potem, wniosek o zmianę albo o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany albo uchylenia./li> W kwestiach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy przyczyna rozszerzył powództwo albo sąd orzekł powyżej żądanie. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, gdzie upłynął termin do żądania uzasadnienia. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Chociaż w przypadku zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości albo innego przedmiotu, a w kwestiach o świadczenie powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Jeśli przy rozpoznawaniu apelacji stworzenie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie kwestie. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania lub przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego sądu.

Czym jest Apelacja znaczenie w Słownik A .