aktywa netto funduszu co to znaczy.
Ankieta zdrowotna co znaczy Asekuracja krzyżówka Analiza makroekonomiczna co to jest Analiza.

Definicje ubezpieczeniowe na A

 • Co to jest Funduszu Netto Aktywa Definicja Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania
 • Co to jest Alokacja Definicja Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje (nabycie udziałów jednostkowych
 • Co to jest Akwizytor Definicja albo Agent to osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • Co to jest Aktuariusz Definicja ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i
 • Co to jest Funduszu Aktywa Definicja Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw
 • Co to jest Autocaso Definicja komunikacyjnych. To jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia
 • Co to jest Funduszu Otwartego Aktywa Definicja Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna waluta funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki
 • Co to jest Aktywa Definicja Wartość majątku spółki
 • Co to jest Fundamentalna Analiza Definicja Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta
 • Co to jest Agent Definicja osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Agent Definicja Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję
 • Co to jest Assistance Definicja którego celem jest zapewnienie pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w niespodziewanych przypadkach, które zdarzyły się w codziennym życiu
 • Co to jest Akcja Definicja własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa
 • Co to jest Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa Definicja Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny
 • Co to jest Audytor Definicja sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich
 • Co to jest Portfelowa Analiza Definicja Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka
 • Co to jest Makroekonomiczna Analiza Definicja Badanie obejmująca stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych
 • Co to jest Asekuracja Definicja stawki, pokrywającej utraty poniesione poprzez ubezpieczonego, a - w przypadku jego zgonu - zapewnienie wypłaty spadkobiercom
 • Co to jest Zdrowotna Ankieta Definicja kwestionariusz wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.