Minimalna wymagana stopa co to znaczy.
Pojęcie Minimalna wymagana stopa zwrotu w ubezpieczeniach. wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24.

Czy przydatne?

Definicja Minimalna wymagana stopa zwrotu

Definicja z ang. The minimum required rate of return, z niem. Die Mindestverzinsungsanspruch.

Co to znaczy: Po 24 miesiącach działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE. Jeśli okaże się, iż fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy albo o 4 punkty procentowe od tej średniej, PTE zarządzające tym funduszem zobowiązane jest do pokrycia niedoboru z rachunku rezerwowego. W razie dalszego niedoboru różnica pokrywana jest ze środków własnych PTE

Czym jest Minimalna wymagana stopa znaczenie w Słownik M .