Segregacja co to znaczy.
Definicja Segregacja w polityce. Jak wygląda szeroko użytkowany w ekologii, biologii, chemii.

Czy przydatne?

Definicja Segregacja

Co oznacza Termin segregacja (z łaciny segregatio, oddzielenie) jest szeroko użytkowany w ekologii, biologii, chemii, urbanistyce, geografii socjalnej i miast, socjologii miejskiej i w politologii. Segregacja w całym tego słowa znaczeniu ma sedno zbliżony do terminów "specjalizacja" i "dyferencjacja", lecz ma wyraźną konotację niekorzystną i implikuje podział i większe zróżnicowanie. Wyraz "segregacja" w naukach socjalnych jest powiązane z chicagowską szkołą socjologiczną, a konkretnie z dziełem The City (Miasto) pióra R.E. Parka, E. Burgessa i R.D. McKenziego z 1925 roku, i odnosi się do mechanizmów prowadzących do oddzielania się ludzi w przestrzeni socjalnej z racji na ich cechy biologiczne (na przykład rasa, narodowość) i socjalne (na przykład status ekonomiczny, wykształcenie). Wg Parka ekipy etniczne w miastach amerykańskich przechodzą poprzez szereg etapów: kontakt, konkurencję, konflikt i asymilacją. Mechanizmy te uzewnętrzniają się również w przestrzeni miast poprzez fizyczne rozgraniczenie obszarów zamieszkania i ich zróżnicowanie morfologiczno-funkcjonalne. Wg geografa społecznego C. Peacha (1975) już samo miejsce zamieszkania jest wyraźną oznaką segregacji. Sporo badań i obserwacji dotyczących problemów segregacji rasowej i przemocy rozpoznano na obszarach "czarnych" gett w miastach amerykańskich. Segregacja w miejscu zamieszkania i w różnych innych sferach życia codziennego odgrywa rolę w ukształtowaniu samoświadomości klasowej, a również w przekształcaniu się ekipy ludzi w społeczność lokalną. Segregacyjna polityka mieszkaniowa i strefowanie dzielnic mieszkaniowych są w zasadzie umotywowane politycznie i regularnie bywają określane jako przejaw specyficznej segregacji, a nawet rasizmu. Polityka przeciwstawiająca się temu zjawisku, wykonywana raczej dzięki bodźców ekonomicznych, bazuje na pewnym rozproszeniu mieszkańców w celu uzyskania efektu wymieszania się różnych warstw i grup etnicznych. W szerszym kontekście segregacja jest "metodą wykluczenia" ludzi - dobrowolnego albo pod przymusem, jest faktycznym albo prawnym oddzieleniem się dwóch albo więcej grup ludzkich. Ustalona ekipa izoluje się od działania czynników zewnętrznych albo "samozamyka się", nie mniej jednak zwykle ta izolacja (albo samoizolacja) nabiera sensu przestrzennego. W takim ujęciu można mówić o wykluczaniu osób wg cech etnicznych, płci, wieku, pozycji socjalnej, materialnej czy obywatelstwa. To jest szerokie spektrum segregacji, choć zazwyczaj ogranicza się ona do społecznego i etnicznego oddzielenia się, które można łatwo zaobserwować na danym terytorium. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Segregacja znaczenie w Słownik S .