Rozwój zrównoważony co to znaczy.
Definicja Rozwój zrównoważony w polityce. Jak wygląda badaniach nad wzrostem społeczno-ekonomicznym.

Czy przydatne?

Definicja Rozwój zrównoważony

Co to znaczy: Koncepcja zrównoważonego rozwoju dominuje aktualnie w badaniach nad wzrostem społeczno-ekonomicznym, nie niosąc ze sobą obciążeń ideologicznych. Zrównoważony postęp (z angielskiego: Sustainable development) jest próbą pogodzenie wolnej konkurencji z wymaganiami ekologicznymi i społeczno-kulturowymi. Chodzi w nim o postęp trwały, dokonujący się na bazie odnawialnych zasobów przyrodniczych i ludzkich. Nie mniej jednak warunkiem jego realizacji jest stałe i rzetelne informowanie zainteresowanej społeczności o kierunkach rozwoju, które powinny być przyjazne dla przyrody, lokalnych warunków bytu, stylu życia i kultury. Władze, odpowiednio z tą ideą, powinny realizować konkretne plany rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym przy czynnym udziale ludności, z wyraźną jej akceptacją (nieraz rozstrzyganą poprzez plebiscyty albo inne formy socjalnej konsultacji). Postęp zrównoważony jest pewną alternatywą dla globalizacji, a w szczególności dla jej niepożądanych skutków, kładąc nacisk na długofalową politykę proekologiczną i dbając o poziom i styl życia w skali nie tylko makro, lecz także mezo i mikro. Wprowadzenie strategii takiego rozwoju jest szczególnie istotne dla państw słabiej rozwiniętych i postkomunistycznych, gdyż może ona zapobiegać zwiększaniu się różnic pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy ekipami społecznymi, pomiędzy regionami i tak dalej Koncepcja zrównoważonego rozwoju została sformułowana najpierw lat osiemdziesiątych w Norwegii, gdy na czele rządu stanęła Gro Harlem Brundtland. W państwie, na wszystkich poziomach, toczyła się wówczas dyskusja o przyszłości państwa. Chodziło w niej o rozwiązanie sprzeczności między interesami różnych gałęzi gospodarki (wydobycia ropy naftowej i gazu, rybołówstwa, rolnictwa i leśnictwa, hydroenergetyki i hutnictwa i tak dalej) a ochroną środowiska. Dyskutowano także kwestię przyłączenia się do Wspólnoty Europejskiej. W skutku ogólnonarodowej debaty powstał Raport Brundtland (Our Common Futurę, 1987), który był wysoko oceniony poprzez ONZ i zalecony wszystkim jej członkom jako wzorzec koncepcji rozwoju państwa. Z czasem paradygmat rozwoju zrównoważonego objął nie tylko relacje społeczeństwo-przyroda, ale rozpoczął dotyczyć również polityki, kultury, nauki i nauk socjalnych. Odnosząc się do problemów geopolitycznych postęp zrównoważony stanowi dyrektywę ściśle związaną z profilaktyką konfliktów i zarządzaniem kryzysami w wypadku, kiedy już do nich doszło. Koncepcja zrównoważonego rozwoju kładzie specjalny nacisk na usunięcie albo zneutralizowanie przyczyn konfliktów poprzez godzenie stron na płaszczyźnie pokojowych rozwiązań z wzajemną korzyścią i z uwzględnieniem wymagań współżycia międzynarodowego. Paradygmatowi rozwoju zrównoważonego zarzuca się, iż jest podejściem zbyt ogólnikowym i jego użyteczność odnosząc się do konkretnych przypadków jest zbyt mała. Źródło: W. Lejman, S. Mikosik, J. Szpakowski, Ekonomia: przewodnik dla studiujących, Łódź 2002

Czym jest Rozwój zrównoważony znaczenie w Słownik R .