Persona non grata co to znaczy.
Definicja Persona non grata w polityce. Jak wygląda zarówno szefa, jak i każdego członka misji bez.

Czy przydatne?

Definicja Persona non grata

Co to znaczy: Kraj przyjmujące może w każdej chwili zażądać odwołania zarówno szefa, jak i każdego członka misji bez konieczności podania motywów tego żądania. W praktyce jednak przeważa uzasadnianie takiego żądania. Odpowiednio z Konwencją Wiedeńską żądanie odwołania powinno być notyfikowane państwu wysyłającemu. Regularnie w praktyce dla nienadawania oficjalnego charakteru i rozgłosu takim żądaniom, szczególnie w sytuacji członków misji niepełniących funkcji szefa misji, żądanie to może być zakomunikowane ustnie poprzez przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych państwa przyjmującego szefowi misji dyplomatycznej. Żądanie takie w relacji do członków personelu dyplomatycznego ustala się tradycyjnie w języku łacińskim jako uznanie za persona non grata, czyli za "osobę niemile widzianą", a w relacji do pozostałych członków misji za osobę "niepożądaną". Rozróżnienie to nie ma merytorycznego znaczenia, ale służy jedynie do formalnego podkreślenia różnicy istniejącej w statusie obu kategorii członków misji. W obu wypadkach kraj wysyłające zobowiązane jest odwołać daną osobę albo położyć kres jej funkcjom, na przykład w przypadku gdyby taka osoba miała obywatelstwo albo stałe miejsce zamieszkania w kraju przyjmującym. Opierając się na art. 43 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r., funkcje przedstawiciela dyplomatycznego wygasają, gdy kraj przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu, iż odpowiednio z art. 9 ust. 2 odmawia uznania danej osoby za członka misji dyplomatycznej. Członkowie misji mogą być uznani za personae non grata albo osoby niepożądane również przed przybyciem w regionie państwa przyjmującego. W przypadku odmowy odwołania albo położenia kresu funkcjom takich osób w wyznaczonym terminie albo tak zwany rozsądnym terminie kraj przyjmujące może odmówić uznania danej osoby za członka misji, zażądać natychmiastowego jej wyjazdu, a w przypadku odmowy wywołać jej wydalenie. Po upływie wyznaczonego terminu osoba taka traci gdyż prawo do uprzywilejowanego statusu. Ogłoszenie szefa misji za persona non grata dotyczy tylko jego osoby i nie rozciąga się na pozostałych członków misji. Nie ma także wpływu, poza na pewno chwilowym ochłodzeniem stosunków dwustronnych, na mianowanie i akceptowanie jego następcy. Przyczyny ogłoszenia członków przedstawicielstwa dyplomatycznego za personae non gratae albo osoby niepożądane mogą być różne, czasem podyktowane względami politycznymi, jak to na przykład miało nierzadko miejsce w momencie zimnej wojny. Niemniej jednak nie wszystkie z nich są stereotypowe, jak na przykład prowadzenie działalności niezgodnej ze statusem dyplomatycznym , popełnienie przestępstwa, w tym drogowego, którego następstwem jest uszkodzenie ciała albo zgon i tym podobne Dlatego także na przykład MSZ Ogromnej Brytanii wystosował do obcych przedstawicielstw dyplomatycznych w Londynie memorandum, gdzie wylicza przypadki naruszeń prawa, mogące prowadzić do wycofania dyplomaty, który dopuścił się takiego przestępstwa. Chodzi między innymi o nielegalne posiadanie broni, spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu albo narkotyków, w tym prowadzenie samochodu, w szczególności niewłasnego, bez posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieże i inne przestępstwa zagrożone w kodeksie karnym ponadroczną karą więzienia. Przyczyną ogłoszenia dyplomaty za persona non grata może być również niezaspokojenie zaciągniętych zobowiązań, systematyczne naruszanie regulaminów dotyczących parkowania samochodów, zakłócanie spokoju itp Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Persona non grata znaczenie w Słownik P .