Korpus dyplomatyczny co to znaczy.
Definicja Korpus dyplomatyczny w polityce. Jak wygląda skrót: CD) rozumie się wszystkich szefów.

Czy przydatne?

Definicja Korpus dyplomatyczny

Co to znaczy: Poprzez definicja "korpus dyplomatyczny" (corps diplomatique, skrót: CD) rozumie się wszystkich szefów misji akredytowanych w kraju przyjmującym i ich małżonki i w szerszym znaczeniu również wszystkich członków personelu dyplomatycznego misji i ich małżonki. Konwencja Wiedeńska z 1961 r. nie uregulowała kwestii korpusu dyplomatycznego, pozostawiając to zwyczajowi. Korpus dyplomatyczny jest ciałem zbiorowym, pozbawionym ściślejszych form organizacyjnych, nawet w sensie klubu towarzyskiego. Nie ma on osobowości prawnej. Istnieje de facto na mocy powszechnie stosowanego zwyczaju międzynarodowego. Nie ma on także charakteru politycznego i nie powinien dokonywać kolektywnych demarches o charakterze politycznym wobec władz państwa przyjmującego. Korpus dyplomatyczny występuje jako całość raczej przy okazji różnych uroczystości państwowych, jak inauguracja urzędowania szefa państwa, obchody święta narodowego, składanie kondolencji i tym podobne Bardzo rzadko CD występuje jako całość na skutek naruszenia jego statusu międzynarodowego (przywilejów i immunitetów), na przykład z tak zwany zbiorowym protestem z powyższego powodu. Nie jest przyjęte zbiorowe występowanie CD w kwestiach politycznych i prawnych, które mogłyby być poczytane poprzez władze państwa przyjmującego za wtrącanie się do jego spraw wewnętrznych. Na czele korpusu dyplomatycznego stoi dziekan (doyen, decanus, dean), którego funkcja nie wynika jednak ani z wyboru, ani z nominacji, ale zwyczajowo wyłania się on automatycznie spośród szefów misji najwyższej klasy (ambasador, nuncjusz) zajmujących pod względem pierwszeństwa w tej klasie pierwsze miejsce, tzn. zostaje nim szef misji, który najwcześniej spośród wszystkich ambasadorów złożył listy uwierzytelniające, a po jego wyjeździe znajdujący się na drugim miejscu pod względem precedencji, który nieoficjalnie nazywany jest wicedziekanem. Dziekanem może zostać szef misji stale przebywający w kraju przyjmującym. Jak już wspomniano, wyjątkowo w państwach katolickich dziekanem korpusu dyplomatycznego jest nuncjusz apostolski, który z wyjątkiem daty rozpoczęcia swej misji zajmuje zawsze pierwsze miejsce pod względem precedencji. Jeżeli chodzi o funkcje dziekana korpusu dyplomatycznego, są to one niewielkie, choć nie są pozbawione praktycznego znaczenia. Znaczna część tych funkcji dotyczy spraw protokolarnych i kurtuazyjnych. Reprezentuje on gdyż korpus dyplomatyczny jako całość wobec władz państwa przyjmującego, chociaż jako primus inter pares, a nie jako szef jakiejś samodzielnej organizacji. W imieniu korpusu dyplomatycznego może przemawiać na uroczystościach państwowych, składać życzenia głowie państwa, podziękowania i tym podobne W kwestiach mogących mieć choćby najmniejsze implikacje polityczne dziekan korpusu dyplomatycznego zobowiązany jest uprzednio uzgodnić element interwencji wobec władz miejscowych z pozostałymi szefami misji dyplomatycznych. Także interwencje w kwestiach dotyczących poszczególnych członków korpusu dyplomatycznego powinny być uprzednio uzgodnione z nimi. Dziekan korpusu nie może również organizować spotkań i dyskusji o charakterze politycznym bez uprzedniej zgody członków korpusu dyplomatycznego. Stan stosunków pomiędzy krajem reprezentowanym poprzez dziekana korpusu dyplomatycznego a poszczególnymi innymi krajami, na przykład w razie braku albo zerwania z nimi stosunków dyplomatycznych, konfliktu zbrojnego, nie może wpływać ograniczająco na wykonywanie funkcji wobec przedstawicieli dyplomatycznych takich krajów. Dziekan korpusu dyplomatycznego powinien bezstronnie i bez jakiejkolwiek dyskryminacji traktować wszystkich członków korpusu dyplomatycznego. Jedną z istotnych funkcji dziekana jest troska o to, aby członkowie korpusu dyplomatycznego mogli w stosowny sposób używać z przysługujących im przywilejów i immunitetów. Ma to specjalne znaczenie w wypadku, gdy kraj przyjmujące przechodzi poprzez moment wewnętrznych trudności, stanu wojny i tym podobne Wówczas dziekan powinien między innymi dbać o zapewnienie poprzez władze miejscowe przydziałów żywności, benzyny, odpowiednich warunków przewozu i ochrony poczty dyplomatycznej, warunków mieszkaniowych i tym podobne Nie zajmuje się jednak z reguły pojedynczymi przypadkami naruszeń statusu dyplomatycznego poszczególnych członków CD. Dziekan korpusu dyplomatycznego, jak także jego małżonka (doyenne) zwyczajowo służą poradą nowo przybyłym szefom misji dyplomatycznych i ich małżonkom w kwestiach związanych z miejscowymi zwyczajami i protokołem. Oznaką zewnętrzną przynależności do korpusu dyplomatycznego w danym kraju przyjmującym jest zwyczajowe prawo umieszczania na pojazdach należących do członków korpusu dyplomatycznego tabliczki z literami "CD". Należy zaznaczyć, iż w łonie samego korpusu dyplomatycznego istnieją pojedyncze mniejsze "korpusy" mające charakter raczej prywatnych klubów towarzyskich, na przykład attaches wojskowych i attaches prasowych. Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Korpus dyplomatyczny znaczenie w Słownik K .