Koncyliacja co to znaczy.
Definicja Koncyliacja w polityce. Jak wygląda międzynarodowy (komisja koncyliacyjna) po zbadaniu.

Czy przydatne?

Definicja Koncyliacja

Co oznacza Koncyliacja jest sposobem załatwiania sporów, gdzie organ międzynarodowy (komisja koncyliacyjna) po zbadaniu sytuacji obecnej sporu nie wydaje wyroku, ale zaleca konkretne rozstrzygnięcie sporu. Zajmuje ona miejsce pośrednie pomiędzy drogą dyplomatyczną a drogą sądową załatwiania sporu. Koncyliacja łączy w sobie obiekt badań i pośrednictwa (mediacji). Korzystanie z koncyliacji przewidywały liczne, zawierane w momencie międzywojennym, umowy dwustronne - tak zwany traktaty arbitrażowo-koncyliacyjne (na przykład traktaty lokarneńskie z 1925 r.). Przewidywał ją ponadto przyjęty poprzez nie wszystkich członków Ligi Narodów tak zwany Akt Generalny Genewski z 1928 roku. Komisja koncyliacyjna może być organem stałym albo niestałym. Zadaniem komisji stałej albo powołanej ad hoc jest pojednanie stron. W celu osiągnięcia tego zadania komisja spełnia ponadto drugą rolę - wyświetla sprawy sporne i zbiera w tym celu informacje czy to drogą śledztwa, czy w inny sposób. Uprawnienia organu koncyliacyjnego mieszczą więc w sobie zadania, jakie ma do spełnienia komisja śledcza. Rozpoczęcie postępowania przed komisją koncyliacyjną wymaga przedstawienia sporu poprzez obie strony. Czasem (Akt Generalny Genewski z 1928 r. potwierdzony poprzez Zebranie Ogólne w 1949 r.) przewiduje się wszczęcie postępowania na wniosek jednej ze stron. Postępowanie przed komisją koncyliacyjną jest postępowaniem kontradyktoryjnym. Jej uchwały zapadają większością głosów. Komisja koncyliacyjna może po rozpoznaniu kwestie przedstawić stronom warunki układu, który uzna za odpowiedni i wyznaczyć im termin do wypowiedzenia się. Działalność komisji koncyliacyjnej kończy się poprzez sporządzenie protokołu, który: stwierdza, iż strony doszły do porozumienia i uznały podane warunki porozumienia, lub stwierdza, iż stron nie można było pojednać. Komisja koncyliacyjna nie wydaje decyzji wiążącej strony. Zadanie jej kończy się lub po wyczerpaniu możliwości pojednania, lub z chwilą, gdy nastąpiło pojednanie. Przy tym sposobie załatwiania sporów międzynarodowych decyzja ostateczna należy do stron

Czym jest Koncyliacja znaczenie w Słownik K .