Dobre usługi co to znaczy.
Definicja Dobre usługi w polityce. Jak wygląda najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów.

Czy przydatne?

Definicja Dobre usługi

Co oznacza Dobre usługi - organizacja dobrych usług jest jednym z najstarszych środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. Dobre usługi polegają na doprowadzeniu do zetknięcia się ze sobą stron sporu międzynarodowego w celu umożliwienia im porozumienia dla uregulowania tego sporu. Dlatego także kluczowym zadaniem dobrych usług jest w pierwszej kolejności stwarzanie odpowiednich warunków i podstaw mających na celu doprowadzenie do rokowań pomiędzy stronami w sporze. Podmiotami dobrych usług są w pierwszej kolejności państwa. Przy dobrych usługach obowiązuje zasada całkowitej swobody decyzji, a tym samym zgody stron sporu. Kraj udzielające dobrych usług dąży do ułatwienia stronom nawiązania przerwanych rokowań, doprowadza je do stołu obrad, jest pośrednikiem w rozmowach przedwstępnych, lecz samo nic bierze udziału w rokowaniach. Zakres stosowania dobrych usług rozciąga się praktycznie na wszystkie typy sporów międzynarodowych i to zarówno w okresie pokoju, jak i wojny. O uruchomieniu dobrych usług można mówić dopiero z chwilą ich przyjęcia poprzez strony w sporze. Dobre usługi mogą być udzielone na prośbę jednej albo obu stron w sporze. Zakończenie dobrych usług następuje w pierwszej kolejności poprzez wykonanie pokojowego zadania w zgodności z istotą dobrych usług, jest to doprowadzenie do rozpoczęcia albo wznowienia rokowań pomiędzy stronami w sporze. Dobre usługi ulegają także zakończeniu gdy państwa cofają swą zgodę na ten sposób rozwiązana sporu. Pierwszym aktem prawa międzynarodowego, gdzie znalazły się dobre usługi (jako pokojowy środek rozwiązywania sporów) była I Konwencja haska z 1907. Do przykładów dobrych usług można zaliczyć fakt powołania poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ w 1947 Komisji Dobrych Usług dla Indonezji, która odegrała pozytywną rolę w sporze indonezyjsko-holenderskim. W sporze pomiędzy Algierią a Marokiem o Saharę Zachodnią z inicjatywą dobrych usług wystąpiło w lutym 1976 szereg krajów arabskich. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Dobre usługi znaczenie w Słownik D .