Zobowiązanie co to znaczy.
Co to jest Zobowiązanie. Czym jest: wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać.

Czy przydatne?

Co to jest Zobowiązanie

Definicja z ang. Commitment, z niem. Engagement.

Słownik ZOBOWIĄZANIE: Zobowiązanie to jest relacja cywilnoprawny między wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać od dłużnika określonego świadczenia (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego)
Zobowiązanie bazuje na tym, iż wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien swiadczenie spełnić (art.353 § 1 kodeksu cywilnego). Jeśli obiektem zobowiązania jest od chwili jego stworzenia jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje poprzez zapłatę sumy nominalnej, chyba iż regulaminy specjalne stanowią odmiennie (art.358 § 1 kodeksy cywilnego).
Przedmioty zobowiązania:
podmioty - wierzyciel i dłużnik
element - świadczenie (określone zachowanie się dłuznika)
treść - uprawnienia wierzyciela i wymagania dłużnika
Źródła zobowiązań:
czynności prawne - na przykładumowy
gesty niedozwolone - zdarzenia, z których wynika szkoda i prawo czyni za nią kogoś odpowiedzialnym na przykład wybicie szyby
akty administracyjne
orzeczenia sądowe
inne zdarzenia na przykład bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Przykład zobowiązania w umowie darowiznyUprawnieniem wierzyciela (obdarowanego) jest żądanie wydania rzeczy, która jest obiektem darowizny. Dłużnik (darczyńca) powinien wydać rzecz będącą obiektem darowizny. Obiektem zobowiązania jest zachowanie się darczyńcy (dłużnika) opierające na wydaniu rzeczy. Rzecz jest obiektem świadczenia.
Przykład zobowiązania w umowie sprzedażyW tym przypadku może wystapić, iż podmioty mogą być zarówno wierzycielami jak i dłużnikami.
Wierzycielem jest sprzedawca, a dłuznikiem kupujący. Uprawnieniem wierzyciela jest sposobność żądania zapłaty i odbioru rzeczy. Uprawnieniem dłużnika jest sposobność żądania wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności.
Dłużnik ma wymóg wydania rzeczy i przeniesienia praw własności, a wierzyciel ma wymóg zapłaty ceny i odebrania rzeczy.
Zobowiązania długoterminowe:
kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłuznych papierów )bonów, obligacji, weksli własnych)
inne zobowiązania finansowe
inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
inne zobowiązania
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Zobowiązanie znaczenie w Słownik Z .