Zestawienie obrotów i sald co to znaczy.
Co to jest Zestawienie obrotów i sald. Czym jest: obrotów i sald jest użytkowane w celu sprawdzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Zestawienie obrotów i sald

Definicja z ang. A trial balance, z niem. Rohbilanz.

Słownik ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: Kolekcja obrotów i sald to jest tzw. bilans próbny
Kolekcja obrotów i sald jest użytkowane w celu sprawdzenia poprawności księgowań. Kolekcja pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych. Kolekcja obrotów i sald dostawrcza danych potrzebnych do sporządzenia bilansu końcowego.
Art. 18. 1. Ustawy o rachunkowości omawia zestwienie obrotów i sald.opierając się na zapisów na kontach księgi głównej sporządza się kolekcja na koniec każdego okresu
sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca.
Obroty tego zestawienia powinny być właściwe z obrotami dziennika albo obrotami zestawienia obrotów
dzienników częściowych.
Przynajmniej dziennie zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich
kont ksiąg pomocniczych, a dziennie inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej ekipy
składników aktywów.
Kolekcja obrotów i sald zawiera:
symbole albo nazwy kont,
salda kont dziennie otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za moment sprawozdawczy i narastająco od
początku roku obrotowego i salda na koniec okresu sprawozdawczego,
sumę sald dziennie otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za moment sprawozdawczy i narastająco od
początku roku obrotowego i sald na koniec okresu sprawozdawczego
Czynności wystepujące przy sporządzeniu zestawienia obrotów i sald:
określenie obrotów debetowych i kredytowychna wszystkich kontach przez sumowanie zapisów księgowych
wpisanie nazw kont i ich obrotów do odpowiednicg kolumn zestawienia
zsumowanie i uzgodnienie ogolnych sum obrotów debetowych i kredytowych
obliczenie i wpisanie sald końcowych poszczególnych kont zsumowanie i uzgodnienie ogólnych sum sald debetowych i kredytowych
Błędy, które można wykryc dzięki zestawienia obrtów i sald:
zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie
zaksięgowanie opreacji na dwóch kontach, lecz po tych samych stronach
zaksięgowanie innej stawki operacji na jednym z kont
błędne sumowanie obrotów na kontach

Czym jest Zestawienie obrotów i sald znaczenie w Słownik Z .