Wynik finansowy co to znaczy.
Co to jest Wynik finansowy. Czym jest: uzyskania przychodów Rezultat finansowy ma odzwierciedlenie.

Czy przydatne?

Co to jest Wynik finansowy

Definicja z ang. Financial result, z niem. Das Finanzergebnis.

Słownik WYNIK FINANSOWY: Rezultat finansowy to jest saldo przychodów i wydatków uzyskania przychodów
Rezultat finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie danego okresu sprawozdawczego. Mechanizm ustalania wyniku finansowego ujęty jest w sprawozdaniu zwanym rachunkiem zysków i strat. Ustawa o rachunkowości zawiera regulaminy dotyczące sporządzenia wyniku finansowego.
Do przedmiotów kształtujących rezultat zalicza się przychody, wydatki uzyskania przychodów,zyski i utraty wyjątkowe i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego.
Rezultat finansowy sporządzamy wg dwóch wariantów kalkulacyjnego i porównawczego. Wybór wariantu zależy od kierownika jednostki. Przedsiębiorstwo musi przyjąć jedną wersję ewidencji wyniku finansowego i użytkować ją niezmiennie, wg zasady ciągłości.
Wariant porównawczyWariant porównawczy przedstawia wydatki działalności opreacyjnej wg rodzajów. Wariant porównawczy ujmuje w przychodach zmiany stanu produktów i wydatki wytworzenia świadczen na swoje potrzeby.
Wariant kalkulacyjnyWariant kalkulacyjny przedstwia wydatki i przychody w układzie kalkulacyjnym. W wariancie kalkulacyjnym uwzględnia się podział wydatków sprzedanych towarów i produktów na wartość sprzedanych towarów i materiałów, wydatki wytworzenia sprzedanych produktów, wydatki sprzedaży, wydatki ogólnego zarządu.
Rezultat finansowy określa się w 5 segmentach:
Rezultat (zysk albo utrata) ze sprzedaży - różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami podstawowej działalności operacyjnej
Rezultat (zysk albo utrata) z działalności operacyjnej - różnica między rezultatem ze sprzedaży zwiększonym o pozostałe przychody operacyjne , a zwiększonym o pozostałe wydatki operacyjne
Rezultat (zysk albo utrata) z działalności gospodarczej - róznieca między rezultatem finansowym na działalności operacyjnej zwiększonym o przychody finansowe, apomniejszone o wydatki finansowe
Rezultat finansowy (zysk albo utrata) brutto - różnica pomiędzy rezultatem na działalności gospodarczej zwiększonym o zyski wyjątkowe, zmniejszone o utraty wyjątkowe
Rezultat finansowy (zysk albo utrata) netto - rezultat brutto skorygowany o obowiązakowe obciązenia wyniku finansowego, które przewiduje ustawa o rachunkowości
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Wynik finansowy znaczenie w Słownik W .