Weksel co to znaczy.
Co to jest Weksel. Czym jest: zobowiązanie do zapłaty określonej osoby. W wekslu podane są dane.

Czy przydatne?

Co to jest Weksel

Definicja z ang. Bill of exchange, z niem. Wechsel.

Słownik WEKSEL: Weksel to jest dukument zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osoby. W wekslu podane są dane osoby, termin i miejsce
Do fundamentalnych rodzajów weksli należą weksel własny i weksel trasowany (trata). Wiarygodność weksli może być wzmocniona poprzez poręczenie, a więc awal. Oznacza to, iż poręczyciel przejmuje odpowiedzialność za realizacjęzobowiązania wekslowego w razie niewywiązania się głównego dłużnika z tego obowiązku. Weksel może być płatny w terminie wskazanym na wekslu. Także może być umieszczona klauzula na wekslu mówiąca o terminie i sposobie zapłaty.
Cechy zobowiązania wekslowego:
samoistny charakter zobowiązania wekslowego
sposobność przenoszenia praw z weksla na inne osoby
odpowiedzialność następnych posiadaczy weksla za realizację zobowiązania wekslowego
rygor wekslowy - uproszczony i szybszy tryb egzekwowania należności poprzez posiadacza weksla
Weksle podzielone są na:
handlowe (kupieckie) - wystawiane na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
finansowe - wydawane w zamian za pożyczki pieniężne
gwarancyjne - są zabezpieczeniem na wypadek niewykonania warunków umowy
Weksel posiada funkcje:
kredytową - umożliwia dokonywanie transakcji z odroczoną opłatą
obiegową - prawa z weksla mogą byc przeniesione na inną osobę
płatniczą - funkcja łączy się z funkcją obiegową. Zanczy to, iż z wekslem można spłacić zobowiązanie, wygasa ono jednak ostatecznie dopiero w chwili wykupu weksla
gwarancyjną - wekslem można zabezpieczyć wykonanie zobowiązań wynikających z róznych transakcji, na przykład spłatę rat kredytu
Fundamentalne przedmioty weksla:
nazwa weksel w treści dokumentu
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty ( weksel własny) albo polecenie wypłaty oznaczonej sumy pieniężnej w wekslu trasowanym
nazwisko osoby albo nazwa spółki w razie weksla trasowanego
data i miejsce wystawienia
termin płatności
miejsce płatności
nazwisko osoby albo nazwa spółki, na rzecz której opłata ma być dokonana
podpis wystawcy weksla
IndosPrawa weksla mogą być przenoszone poprzez indos. Indos bazuje na złożeniu odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od weksla poprzez dotychczasowego posiadacza weksla. Rozróżniamy indos pełny i niezupełny.
Pełny indos musi zawierać podpis posiadacza weksla, date i miejsce dokonania indosu, i stwierdzenie ,,Ustępujemy na zlecenie...,,
Indos niezupełny nazywany in blanco, zawiera tylko podpis posiadacza weksla. Treść indosu może uzupełniać jego nastepny właściciel.
Indosent to jest osoba ustępująca z praw.
Indosariusz to jest osoba wstepująca w prawa.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Weksel znaczenie w Słownik W .