Obligacja co to znaczy.
Co to jest Obligacja. Czym jest: jest dłużnikiem obligatoriusza. Emitent zobowiązany jest do.

Czy przydatne?

Co to jest Obligacja

Definicja z ang. Bond, z niem. Bindung.

Słownik OBLIGACJA: Obligacja to jest papier wartościowy
W obligacji emitent jest dłużnikiem obligatoriusza. Emitent zobowiązany jest do spełnienia określonego świadczenia.
Obligacje są zaliczane do długoterminowych papierów wartościowych. Wystawca obligacji zwany jest emitentem. Emitent musi potwierdzić zaciągnięcie określonej stawki pożyczki od kupującego.
Emitent zobowiązuje się do zwrotu pożyczki właścicielowi obligacji w określonym czasie i z naliczonymi odsetkami od stawki nominalnej pożyczki. Obligacje to są papiery wartościowe masowego obrotu, występują w seriach.
Obligacje mogą emitować:
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a również firmy komandytowo-akcyjne
gminy, powiaty, województwa
inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polskalub Narodowy Bank Polski
Typy obligacji:
obligacje zerokuponowe
obligacje kuponowe - o stałym i zmiennym oprocentowaniu
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Obligacja znaczenie w Słownik O .