Koszty finansowe co to znaczy.
Co to jest Koszty finansowe. Czym jest: finansowe sa to wydatki ponoszone poprzez przedsiębiorstwo.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty finansowe

Definicja z ang. Financial costs, z niem. Finanzaufwendungen.

Słownik KOSZTY FINANSOWE: Wydatki powiązane są z operacjami finansowymi
Wydatki finansowe sa to wydatki ponoszone poprzez przedsiębiorstwo, lecz nie są powiązane z wielkością produkcji.
Wydatki finansowe to:
wydatek z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań
odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, odsetki karne
odsetki za zwłokę w zapłacie
odsetki od wyemitowanych obligacji
utraty z tytułu zbycia inwestycji
niekorzystny rezultat aktualizacji inwestycji
ujemne różnice kursowe składników majątku wyrażonego w walutach obcych i przy sprzedaży weksli i czeków obcych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Koszty finansowe znaczenie w Słownik K .