Inwestycje co to znaczy.
Co to jest Inwestycje. Czym jest: są na krótko- i długoterminowe z racji na długość okresu.

Czy przydatne?

Co to jest Inwestycje

Definicja z ang. investments, z niem. Investitionen.

Słownik INWESTYCJE: Inwestycje wchodzą w skład aktywów. Inwestycje podzielone są na krótko- i długoterminowe z racji na długość okresu pozostawania w dyspozycji spółki
Inwestycje są jednymi z fundamentalnych przedmiotów w działalności przedsiębiorstwa.
Inwestycje krótkoterminowe zaliczne są do aktywów obrotowych, a inwestycje długoterminowe wchodzą w skład aktywów trwałych.
Inwestycje krótkoterminoweInwestycje krótkotermionowe obowiązują do roku czasu.
Inwestycje długoterminoweInwestycje długoterminowe to są aktywa, które zostały kupione w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inwestycje długoterminowe mają moment zbywalności ponad jednego roku.
Podział inwestycji:
rzeczowe na przykład nabycie budynków, maszyn, urządzeń, środków transportu, obiektów produkcyjnych i tym podobne
niematerialne na przykład zakup licencji, patentu
finansowe na przykład akcje, obligacje. bony skarbowe
Przedsiębiorstwo decydując się na inwestycję, musi wziąć pod uwagę nastepujące impulsy:
wydatki - gdzie wskaźnikiem są stopy procentowe
przychody - wskaźnikiem jest popyt
oczekiwania
Podział inwestycjiInwestycje długoterminowe podzielone są na nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe ( w jednostakach powiązanych i w pozostałych jednostkach) i inne inwestycje długoterminowe.
Inwestycje krótkoterminowe podzielone są na krótkoterminowe aktywa finansowe, które rozdzielają się na jednostki związane, pozostałe jednostki i środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Do krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach zalicza się udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne podzielone są na środki pieniężne w kasie i na rachunkach, inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Inwestycje znaczenie w Słownik I .